Radnice

Uzavření manželství

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Uzavření manželství

 2. Základní informace k životní situaci

  Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

  Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen "snoubenci") , že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků.

  Manželství se uzavírá tak, že osoba jednající za orgán veřejné moci, anebo osoba, která jedná za orgán oprávněné církve, položí snoubencům jako oddávající otázku, zda spolu chtějí vstoupit do manželství; kladnou odpovědí obou snoubenců vznikne manželství.

  Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

  Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před

  • starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které jsou matričním úřadem, a to pouze ve správním obvodu matričního úřadu nebo
  • starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které nejsou matričním úřadem, a to pouze ve správním obvodu té obce anebo
  • primátorem, náměstkem primátora nebo pověřeným členem zastupitelstva hlavního města Prahy nebo statutárního města, a to pouze v jejich správním obvodu.
  • poslancem nebo senátorem, a to ve správním obvodu kteréhokoli matričního úřadu. Snoubenci předloží matričnímu úřadu k dotazníku k uzavření manželství písemné prohlášení poslance nebo senátora, že přijme jejich prohlášení o vstupu do manželství.

  Prohlášení o uzavření manželství musí být učiněno v přítomnosti matrikáře příslušného matričního úřadu.

  Jedná-li se o občanský sňatek, uskutečňuje se sňatečný obřad na místě, které k tomu určí orgán veřejné moci provádějící sňatečný obřad a v termínech stanovených radou obce.  Místem určeným pro konání svatebních obřadů u Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice je obřadní síň v budově Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, Ostrava-Radvanice. Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu nebo mimo dobu stanovenou radou obce.

  Jedná-li se o církevní sňatek, uskutečňuje se sňatečný obřad na místě určeném vnitřními předpisy oprávněné církve.

  Před uzavřením církevního sňatku musí být vydáno osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku. Osvědčení vydá příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení má platnost 6 měsíců od data vydání. K žádosti o vydání osvědčení předloží snoubenci matričnímu úřadu stejné doklady jako snoubenci, kteří budou uzavírat občanský sňatek.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu dotazník k uzavření manželství (k dispozici na matrice) a potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále "občanský zákoník").

  Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka – podrobné informace sdělí kterýkoli matriční úřad.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Po výběru místa svatebního obřadu se snoubenci obrátí na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybraná lokalita k uzavření manželství spadá. U tohoto matričního úřadu lze domluvit místo a termín uzavření manželství, má-li být manželství uzavřeno občanskou formou.

  S písemnou žádostí o vydání osvědčení o splnění požadavků občanského zákoníku pro uzavření církevního sňatku se snoubenci obrátí osobně na matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

  Bližší informace sdělí matriční úřad.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Matriční úřad podle místa uzavření manželství.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Matrika, odbor vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, 
  Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice

  Úřední hodiny:

  Pondělí:

  8:00 - 11:30

  12:30 - 17:00
  Středa: 8:00 - 11:30

  12:30 - 17:00

  Bc. Šárka Krkošková vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí  599416121 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
  Marcela Bartková
  referent odboru organizačního a vnitřních věcí
  +420599416120 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklady potřebné k uzavření manželství:

  • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu pro cizince),
  • rodný list,
  • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
  • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popř. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství)
  • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
  • osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.

  Doklad není nutné předkládat, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.

  Snoubenec, který je občanem České republiky a má trvalý pobyt v cizině, je povinen prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit doklady uvedené výše, nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány.

  Snoubenec, který je cizincem, k dotazníku k uzavření manželství připojí:

  • rodný list,
  • doklad o státním občanství, 
  • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván,
  • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno, 
  • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství, 
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený, 
  • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem, 
  • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství, 
  • doklad, kterým je možné prokázat totožnost.

  Jeli snoubenec cizincem a zdržuje-li se trvale v jiném státě, než ve státě, jehož je občanem, k dotazníku k uzavření manželství připojí potvrzení o osobním stavu a pobytu i z toho státu. Údaje o občanství, způsobilosti, stavu a pobytu mohou být uvedeny v jednom dokladu; státní občanství lze rovněž prokázat cestovním dokladem.

  Snoubenec, který je cizincem, předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

  Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců.

  Jsou-li pro to důležité důvody, může krajský úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, na žádost snoubenců povolit, aby projev vůle jednoho ze snoubenců o vstupu do manželství za něj učinil jeho zmocněnec. Plná moc musí obsahovat náležitosti stanovené v § 669 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (bližší informace sdělí kterýkoliv matriční úřad).

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na kterémkoli matričním úřadu

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  Dle přílohy Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „sazebník“)
  • za uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky 5 000 Kč, dle položky 12, písm. a) sazebníku, poplatek se vybírá jen od jednoho ze snoubenců,
  • za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 3 000 Kč, dle položky 12, písm. b) sazebníku, poplatek se vybírá jen od jednoho ze snoubenců,
  • za přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva městského obvodu, který není matričním úřadem, není-li ani jeden za snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v tomto městském obvodu 1 000 Kč, dle položky 12, písm. c) sazebníku, poplatek se nevybírá, pokud je dán důvod pro vybrání poplatku za uzavření manželství mimo stanovenou dobu a místo,
  • za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovený termín nebo mimo úředně určenou místnost 3 000 Kč, dle položky 12, písm. d) sazebníku, poplatek se vybírá jen od jednoho ze snoubenců, a jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu, a osvobozeny jsou osoby těžce zdravotně postižené,
  • za vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku 500 Kč, dle položky 12, písm. e) sazebníku,
  • za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem 500 Kč, dle položky 12, písm. f) sazebníku,
  • za vystavení druhopisu matričního dokladu zaplatí občan správní poplatek 300 Kč, dle, položky 3, písm. b) sazebníku,
  • za vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku, dle položky 12 písm. e) sazebníku,
  • za vydání vícejazyčného standardního formuláře k matričnímu dokladu zaplatí občan správní poplatek 100 Kč, dle položky 3, písm. h) sazebníku.

  Vystavení prvopisu matričního dokladu je bez poplatku.

  Poplatky se platí v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou před provedením úkonu.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Žádost o uzavření manželství se vyřizuje bezodkladně po ověření údajů, individuálně po dohodě s účastníky řízení, v ostatních případech do 30 dnů.

  Matriční úřad vydá novomanželům oddací list nejpozději do 30 dnů od uzavření manželství, zpravidla do 1 týdne.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Pokud je snoubenec neslyšící, hluchoslepý, němý nebo nemluví nebo nerozumí česky, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství učinit. 

  Neslyšící, hluchoslepé nebo němé osobě zajistí přítomnost tlumočníka matriční úřad.

  V ostatních případech zajišťují přítomnost tlumočníka snoubenci na vlastní náklady.

  Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list. V případě, že u občana nastane změna skutečností, které se týkají údajů zapsaných do občanského průkazu, oddělí matriční úřad při sňatečném obřadu vyznačenou část občanského průkazu. Občan je v tomto případě povinen do 15 dnů ode dne uzavření manželství požádat o vydání nového občanského průkazu. Platnost stávajícího občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne uzavření manželství. Podat žádost o nový občanský průkaz je možné u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V Ostravě je to Magistrát města Ostravy, Gorkého 2, Moravská Ostrava.

  Je potřeba:

  • stávající občanský průkaz,
  • originál oddacího listu.


 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání žádosti o uzavření manželství elektronicky prozatím zákon o matrikách neumožňuje.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
   • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
   • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení (církevní sňatek) a žádosti o povolení uzavřít manželství mimo úředně stanovený termín nebo úředně stanovenou místnost je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nejsou-li potřebné doklady předloženy do stanoveného termínu, nemůže být manželství uzavřeno.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  27.03.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno