Radnice

ZÁPISY: NAROZENÍ, UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ, VZNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ NEBO ÚMRTÍ STÁTNÍCH OBČANŮ ČR V CIZINĚ – ZVLÁŠTNÍ MATRIKA V BRNĚ

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  ZÁPISY: NAROZENÍ, UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ, VZNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ NEBO ÚMRTÍ STÁTNÍCH OBČANŮ ČR V CIZINĚ – ZVLÁŠTNÍ MATRIKA V BRNĚ

 2. Základní informace k životní situaci

  Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části města Brna, Brno-střed (dále jen "zvláštní matrika").

   Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství, registrace partnerství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo na:

   • území cizího státu,
   • zastupitelském úřadu České republiky,
   • lodi nebo v letadle mimo území České republiky,
   • místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.

   Do zvláštní matriky se dále zapisují manželství, která byla v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen, uzavřena před:

   • kapitánem lodi plující pod vlajkou České republiky,
   • kapitánem letadla registrovaného v České republice a
   • velitelem vojenské jednotky České republiky v zahraničí.
  1. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

   O zápis narození do zvláštní matriky může požádat:

   • fyzická osoba, které se zápis týká
   • členové její rodiny (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel) a sourozenci
   • zplnomocnění zástupci na základě předložené plné moci.

   O zápis manželství do zvláštní matriky může požádat:

   • fyzická osoba, které se zápis týká
   • členové její rodiny (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel) a sourozenci na základě předložené plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení jejich společných dětí po uzavření manželství
   • zplnomocnění zástupci na základě předložené plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení jejich společných dětí po uzavření manželství.

   O zápis registrovaného partnerství do zvláštní matriky může požádat:

   • fyzická osoba, které se zápis týká
   • zplnomocnění zástupci na základě předložené plné moci.

   O zápis úmrtí do zvláštní matriky mohou požádat:

   • členové rodiny zemřelého (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel) a sourozenci, případně jejich zplnomocnění zástupci
   • fyzická osoba, které jsou známy osobní údaje zemřelého, a která předkládá listiny potřebné k zápisu úmrtí.
  2. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

   Žadatel o zápis do zvláštní matriky vyplní příslušný formulář žádosti o zápis do zvláštní matriky a doloží zákonem stanovené doklady. Totožnost žadatele zjistí a ověří matrikář matričního úřadu, případně příslušný pracovník zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, prostřednictvím kterého je žádost o zápis podávána.

   Pokud zvláštní matrika obdrží podání, které obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti, bude proveden zápis do příslušné matriční knihy a následně vyhotoven matriční doklad, který bude zaslán na adresu odesilateli.

   Nebude-li mít podání všechny zákonem stanovené náležitosti, vyzve zvláštní matrika žadatele, aby tyto ve stanovené lhůtě odstranil. Jestliže tak žadatel neučiní, bude správní řízení o zápis do zvláštní matriky zastaveno.

  3. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

   Podáním žádosti o zápis do zvláštní matriky u zastupitelského úřadu ČR, prostřednictvím kteréhokoli matričního úřadu na území ČR, případně osobně přímo na oddělení zvláštní matriky.

  4. Na které instituci životní situaci řešit

   Žádost o zápis do zvláštní matriky lze podat u:

   • zastupitelského úřadu České republiky nebo
   • kteréhokoli matričního úřadu.
  5. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

   Matrika, odbor vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice
   Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice

   Úřední hodiny:

   Pondělí:

   8:00 - 11:30

   12:30 - 17:00
   Středa: 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

   Bc. Šárka Krkošková 

   vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí

    599416121 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
   Marcela Bartková
   referent odboru organizačního a vnitřních věcí
   +420599416120 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
  6. Jaké doklady je nutné mít s sebou
   • cizozemský matriční doklad, který se týká matriční události (narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství, úmrtí), která má být do zvláštní matriky zapsána, opatřený náležitými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka
    • doklad o státním občanství České republiky osoby, které se zápis týká (tj. občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení o státním občanství ČR, případně listina o udělení státního občanství ČR)
    • další doklady potřebné k ověření správnosti matričních skutečností, nelze-li je prokázat výše uvedenými doklady
     • u zápisu narození - oddací list rodičů, pravomocné rozhodnutí o povolení změny příjmení, doklad o určení otcovství apod.
     • u zápisu manželství, registrovaného partnerství - rodné listy snoubenců/ partnerů, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu předchozího manželství u rozvedených, úmrtní list zemřelého manžela/partnera u ovdovělých, pravomocné rozhodnutí soudu o zániku partnerství, pravomocné rozhodnutí o povolení změny příjmení apod.
     • u zápisu úmrtí - rodný, případně oddací list zemřelého, rozhodnutí soudu o rozvodu manželství u rozvedených, úmrtní list manžela u ovdovělých apod.
  7. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

   Formuláře žádostí o zápis do zvláštní matriky jsou k dispozici na všech matričních úřadech, na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, případně jej získáte přímo na oddělení zvláštní matriky nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.

  8. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

   Za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) se nevybírá žádný správní poplatek.

   Za vydání druhopisu matričního dokladu je třeba uhradit správní poplatek ve výši 100 Kč.

  9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

   Záležitost vyřizuje Úřad městské části Brno – střed, zvláštní matrika podle pořadí došlých žádostí ve lhůtě 30 dnů

  10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

   Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

  11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

   Další činnosti nejsou požadovány

  12. Elektronická služba, kterou lze využít

   elektronickou službu nelze využít

  13. Podle kterého právního předpisu se postupuje
   • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
   • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 89/2012 Sb., občasnký zákoník, ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

   Proti rozhodnutí o přerušení nebo zastavení řízení o zápis do zvláštní matriky může žadatel o zápis do 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odvolání k Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, Brno, a to cestou Odboru matrika, ÚMČ města Brna, Brno-střed prostřednictvím podatelny Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, Brno.

  15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

   Sankce nejsou stanoveny.

  16. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  17. Související životní situace a návody, jak je řešit
  18. Popis byl naposledy aktualizován

   26.10.2023

  19. Datum konce platnosti popisu

   Neuvedeno