Radnice

Zvláštní matrika - zápisy matričních událostí

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zvláštní matrika - zápisy matričních událostí

 2. Základní informace k životní situaci

  Do zvláštní matriky se zapisují matriční události - narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství a úmrtí - státních občanů ČR, ke kterým došlo v cizině

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  O zápis narození do zvláštní matriky může požádat:
  - fyzická osoba , které se zápis týká nebo členové její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, její sourozenci a zmocněnci těchto osob.
  O zápis manželství do zvláštní matriky může požádat:
  - fyzická osoba , které se zápis týká nebo členové její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, její sourozenci a zmocněnci těchto osob
  O zápis registrovaného partnerství do zvláštní matriky může požádat:
  - fyzická osoba , které se zápis týká a zmocněnec této osoby.
  O zápis úmrtí do zvláštní matriky může požádat:
  - fyzická osoba , které se zápis týká nebo členové její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, její sourozenci a zmocněnci těchto osob
  - fyzická osoba, které jsou známy osobní údaje zemřelého, a která předkládá listiny potřební k zápisu úmrtí

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žadatel vyplní příslušný formulář žádosti o zápis do zvláštní matriky a doloží stanovené doklady. Příslušný úřad, u kterého se žádost o zápis podá, ověří totožnost žadatele a společně s předloženými doklady zašle žádost na zvláštní matriku, která sídlí v Brně na Úřadu městské části Brno-Střed.
  Pokud má žádost i předložené doklady všechny náležitosti, zvláštní matrika provede zápis matriční události do příslušné matriční knihy a následně vyhotoví matriční doklad, který bude zaslán žadateli do vlastních rukou. Nebude-li mít podání stanovené náležitosti, vyzve zvláštní matrika žadatele, aby v určené lhůtě vady odstranil. Pokud tak žadatel neučiní, bude řízení o zápis do zvláštní matriky zastaveno.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti o zápis do zvláštní matriky:
  - na kterémkoliv matričním úřadu
  - na zastupitelském úřadu ČR v cizině
  - na krajském úřadu, před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství ČR
  - popř. přímo na zvláštní matrice
  a předložením stanovených dokladů

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Odbor organizační a vnitřních věcí

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, 1. p. dveře č. 14

  Marcela Bartková
  referent odboru organizačního a vnitřních věcí
  +420599416120 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K žádosti o zápis do zvláštní matriky je třeba přiložit:
  - cizozemský matriční doklad osoby, které se zápis týká (rodný, oddací, úmrtní list, doklad o vzniku registrovaného partnerství). Tyto doklady musí být opatřeny předepsanými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka
  - doklad o státním občanství osoby, které se zápis týká (občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení o státním občanství, Listina o udělení státního občanství ČR). Osvědčení o státním občanství dětí narozených v cizině vydá Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 18
  - úředně ověřenou plnu moc, pokud žádost vyřizuje zmocněnec žadatele
  Příp. další doklady k ověření správnosti matričních skutečností:
  - u zápisu narození - oddací list rodičů, doklad o určení otcovství apod.
  - u zápisu manželství - rodné listy snoubenců, pravomocný rozsudek soudu o rozvodu (u rozvedených), příp. úmrtní list zemřelého manžela (u ovdovělých), dohoda o příjmení po uzavření manželství
  - u zápisu úmrtí - rodný, příp. oddací list zemřelého, doklad o skončení předchozího manželství (rozsudek o rozvodu u rozvedených, úmrtní list druhého manžela u ovdovělých)

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o zápis do zvláštní matriky v Brně – formulář k dispozici na matričním úřadě nebo na www.stred.brno.cz

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Záležitost vyřizuje Úřad městské části Brno – střed, zvláštní matrika podle pořadí došlých žádostí ve lhůtě 30 dnů

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  elektronickou službu nelze využít

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  - zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  - vyhláška č. 207/2001, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  03.11.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno