Odbor financí a rozpočtu

Řeší:

V úředních dnech, to je v pondělí a ve středu 8,00 - 11,30 hod. a 12,30 - 17, 00 hod vyřídíte v kanceláři č. 13 odboru financí a rozpočtu následující záležitosti:
 - agendu místního poplatku ze psů (evidence poplatníků, placení poplatku).
 - poplatku za užívání veřejného prostranství.
 - povolení k provozu výherních hracích přístrojů a tombol s herní jistinou do 20 tis. Kč.

Odbor dále zabezpečuje práce na vyhotovení návrhu rozpočtu, sleduje a vyhodnocuje jeho plnění, zabezpečuje činnosti spojené s financováním městského obvodu a svých příspěvkových organizací. Vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o všech příjmech a výdajích, o fondovém hospodaření, a to v souladu s platnými směrnicemi. Zajišťuje vymáhání pravomocných pohledávek městského obvodu. Vede evidenci majetku městského obvodu.

Zajišťuje zpracování žádostí o dotace, transfery a dary z rozpočtu městského obvodu a tyto předkládá k rozhodnutí příslušným samosprávným orgánům městského obvodu.

Kontakty

Ing. Renáta Spěváková
vedoucí odboru financí a rozpočtu
Lucie Bartková
referent odboru financí a rozpočtu
Ing. Hana Hanáčková
referent odboru financí a rozpočtu
Bc. Zuzana Zouharová
referent odboru financí a rozpočtu