Odbor financí a rozpočtu

Řeší:

V úředních dnech, to je v pondělí a ve středu, vyřídíte v kanceláři č. 13 odboru financí a rozpočtu následující záležitosti:
 - agendu místního poplatku ze psů (evidence poplatníků a psů, informace k placení poplatku),
 - agendu poplatku za užívání veřejného prostranství,
 - povolení tomboly s herní jistinou přesahující částku 100 000 Kč.
 
Odbor dále zabezpečuje práce na vyhotovení návrhu rozpočtu, sleduje a vyhodnocuje jeho plnění, zabezpečuje činnosti spojené s financováním městského obvodu a jeho příspěvkových organizací. Účtuje o příjmech a výdajích, o fondovém hospodaření, o stavu a pohybu majetku městského obvodu, a to v souladu s platnými směrnicemi. Zajišťuje vymáhání pravomocných pohledávek městského obvodu, vede evidenci majetku a závazků městského obvodu.

Zajišťuje zpracování žádostí o dotace, transfery a dary z rozpočtu městského obvodu a tyto předkládá k rozhodnutí příslušným samosprávným orgánům městského obvodu.

Kontakty

Ing. Renáta Spěváková
vedoucí odboru financí a rozpočtu