Povinně zveřejňované informace

 1. I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

  -

 2. 1. Název

  Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

 3. 2. Důvod a způsob založení

  Město Ostrava bylo konstituováno na základě zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako statutární město. Současně město plní funkci obce s rozšířenou působností. Samostatnou působnost statutárního města Ostrava jako veřejnoprávní korporace vymezuje § 35, Díl 1, Hlava II, zákona č.128/2000 Sb. (úplné znění ke stažení ve formátu PDF [270 326 B]), o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Na základě obecně závazné vyhlášky č. 11/2000, Statut města Ostravy, je území města členěno na 23 městských obvodů. Řízení města probíhá na dvou úrovních. První tvoří zastupitelstvo města, rada města a primátor, druhou zastupitelstva, rady a starostové městských obvodů.

 4. 3. Organizační struktura
 5. 4. Kontaktní spojení

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
  Těšínská 87/281
  716 00 Ostrava - Radvanice

  Tel. 599 416 100 nebo telefonní seznam

  Mail: posta@radvanice.ostrava.cz

  Datová schránka: iygb6cd

  Web: www.radvanice.ostrava.cz

 6. 5. Bankovní spojení

  19-11622761/0100

 7. 6. IČ obce

  00845451

 8. 7. DIČ

  CZ00845451

 9. 8. Dokumenty
 10. 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace lze podat na podatelnu Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice.

 11. 10. Příjem žádostí a dalších podání

  způsoby podání žádosti:
  - písemně na podatelnu dle předchozího bodu
  - osobně u tajemníka Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice
  - elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny, více informací o elektronickém podání naleznete zde

 12. 11. Opravné prostředky
 13. 12. Formuláře

  Přehled dostupných formulářů - viz. jednotlivé odbory úřadu

 14. 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

  Viz. jednotlivé odbory úřadu, případně Portál veřejné správy

 15. 15. Úhrady za poskytování informací

  Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

  1)     cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie, činí: 

  ČERNOBÍLÁ

   

  Formát A4

   

  Jednostranná kopie

  2,00 Kč

  Oboustranná kopie

  3,00 Kč

  Formát A3

   

  Jednostranná kopie

  3,00 Kč

  Oboustranná kopie

  5,00 Kč

  BAREVNÁ (text, výkres / obrázek, foto)

   

  Formát A4

   

  Jednostranná kopie

    8,00 Kč / 15,00 Kč

  Oboustranná kopie

  15,00 Kč / 25,00 Kč

  Formát A3

   

  Jednostranná kopie

  15,00 Kč / 25,00 Kč

  Oboustranná kopie

  25,00 Kč / 45,00 Kč

   

  2)     cena technického nosiče dat, je – li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, a to:

  • CD/DVD disk - 10,- Kč/ks, 

  3)     cena počítačového výstupu, je – li informace poskytována formou počítačového tisku:

  • viz cena kopií dle výše uvedeného ceníku, 

  4)     poštovné, je – li informace na vyžádání zasílána poštou:

  • dle sazebníku poštovních služeb, 

  5)     osobní náklady, přesáhne – li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hod.:

  • za každou započatou hodinu 290,- Kč. 

  Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací byl schválen usnesením č. 40/3/22 Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice dne 23. listopadu 2022 a je platný od 1. ledna 2023.

 16. II. Informace zveřejňované podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

  V souladu se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, zpřístupňuje městský obvod Radvanice a Bartovice  informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými odbory Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice.
  Podle ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

  Osobní údaje zpracovávané na jednotlivých úsecích úřadu městského obvodu:

 17. III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

  S účinností od 1. 9. 2017 v  souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se stává ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů, i centrálním evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů, Ministerstvo spravedlnosti.

  Každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě v rozsahu stanoveném zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, do registru oznámení. Do oznámení veřejných funkcionářů je možné nahlížet na základě žádosti.

  Žádost musí obsahovat v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby. Žádost musí dále obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí. Žádost lze podat

  a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,

  b) elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, nebo

  c) elektronicky prostřednictvím datové schránky.

  Po ověření žádosti pro umožnění přístupu do registru oznámení udělí Ministerstvo spravedlnosti žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo, které bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím datové schránky žadatele. Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení je zakázáno.