Odpovědi 2022

Odpovědi 2022.
DatumObsahMat.ÚplataEv.
12.1.2022 Stavebně technický stav odpadní jímky - doplnění původ. informace SŘDaŽP ne 1
21.1.2022 Stav příjezdové komunikace SŘDaŽP ne 2
21.1.2022 Vodovodní přípojka - další šetření, opatření staveb. úřadu SŘDaŽP ne 3
1.3.2022 Krizový a havarijní plán Taj ne 4
13.3.2022 Odstranění stavby parc.č. 1814 a 1813/1 k.ú. Radvanice

SŘDaŽP

příloha

ne 5
16.5.2022 Žumpa na pozemku parc.č. 282 v k.ú. Bartovice

SŘDaŽP

ne 6
27.5.2022 Dělení pozemků na základě geom. plánů 

SŘDaŽP

ne 7
8.8.2022 Odstranění staveb v k.ú. Radvanice

SŘDaŽP

ne 8
25.8.2022 Zajištění bezpečnosti chodcům v ulici U Důlňáku

SŘDaŽP

ne 9

9.9.2022

Informace k vedení a výstavbě liniové stavby ele. vedení - rozdělovník 1

SŘDaŽP

ne 10

9.9.2022

Informace k vedení a výstavbě liniové stavby ele. vedení - rozdělovník 2

SŘDaŽP

ne 11

9.9.2022

Informace k vedení a výstavbě liniové stavby ele. vedení - rozdělovník 3

SŘDaŽP

ne 12

9.9.2022

Informace k vedení a výstavbě liniové stavby ele. vedení - rozdělovník 4

SŘDaŽP

ne 13

9.9.2022

Informace k vedení a výstavbě liniové stavby ele. vedení - rozdělovník 5

SŘDaŽP

ano 14

9.9.2022

Informace k vedení a výstavbě liniové stavby ele. vedení - rozdělovník 6

SŘDaŽP

ne 15

14.9.2022

Geometrický plán, kolaudační rozhodnutí, souhlasy.

SŘDaŽP

ne 16

10.10.2022

Zábor veřejného prostranství

FaR

ne 17

19.10.2022

Kanalizační souhlas

SŘDaŽP

ne 18

21.12.2022

Posouzení vhodnosti umístění zpomalovacích prahů

SŘDaŽP

ne 19