Základní informace

Základní informace o městském obvodu Radvanice a Bartovice.

Městský obvod Radvanice a Bartovice je od 24. 11. 1990 jedním z 23 městských obvodů statutárního města Ostravy a rozkládá se v jeho jihovýchodní části. Rozlohou 16,65 km2, je 3. největším a počtem obyvatel přibližně 6.400 je 7. nejlidnatějším obvodem města. Historie Radvanic a Bartovic je zaznamenána od 14. století, kdy existovaly samostatné vsi Radvanice a Bartovice. Nejstarší dochovaná písemná zpráva o těchto vesnicích pochází z roku 1305. Jméno Radvanice je odvozeno od slovanského osobního jména Radvan (Radovan) a Bartovice od Bertold nebo Bartoloměj, což byli pravděpodobně zakladatelé vsí.

Posledních více jak sto let byla historie území úzce spjata s dobýváním uhlí na dole Ludvík (známý také jako Bučina a Fučík III.). Důlní činnost ovlivnila vzhled obce vznikem hornických kolonií na sklonku 19. a začátku 20. století a po druhé světové válce výstavbou nových bytových sídlišť, která jsou v poslední době revitalizována. I přestože byla počátkem 90. let 20. století hornická činnost ukončena a důl byl zbourán, na průmyslovou minulost navazují stále fungující místní podniky jako NHKG dnes Liberty Ostrava, a.s., OKD Hlavní báňská záchranná stanice, a.s., Fyzikálně technický zkušební ústav, s. p. nebo Vědecko-výzkumný uhelný ústav, a.s. V areálu bývalých strojírenských dílen OKD BASTRO a přilehlém okolí podél ulice Lihovarská a Těšínská v Radvanicích podnikají v současnosti nejrůznější firmy.

Na území městského obvodu je plno zeleně a mnoho lesů, nachází se zde 14 významných krajinných prvků jako parky, aleje, zeleň na hřbitovech a porosty mimo lesních dřevin. V současnosti městský obvod aktivně usiluje o snižování zdrojů znečišťujících ovzduší z ostravské průmyslové výroby a lokálních topenišť. Proti prašnosti bojuje výsadbou nové zeleně a stromů, nadlimitním čištěním silnic, podporou rozvoje elektromobility, monitorováním stavu ovzduší, aktivizací dotčených orgánů ochrany životního prostředí, podporou kotlíkových dotací apod.

Vzdělávání na území obvodu nabízí pro cca 400 dětí Základní škola na ul. Vrchlického s odloučenými pracovišti na ul. Havláskova a Trnkovecká v Radvanicích a odloučené pracoviště v Bartovicích. Nejmenší děti mohou navštěvovat Mateřské školy v Radvanicích a Bartovicích. Všechny budovy škol byly v posledních letech opraveny a modernizovány, na školních zahradách byla obnovena zeleň a zakoupeny zajímavé herní prvky pro děti. Ze sociálních a zdravotnických zařízení jsou občanům k dispozici mimo jiné 3 domy komunitního bydlení pro seniory  a Léčebna dlouhodobě nemocných. V případě potřeby občanům pomáhají jednak strážnici Městské policie Ostrava a také dvě jednotky sboru dobrovolných hasičů, přičemž jedna je jednotkou poloprofesionální. V obvodě působí mnoho různých spolků a zájmových sdružení.

Městský obvod nabízí pro své obyvatele zázemí pro sportovní i kulturní aktivity. V Bartovicích se nachází Ozdravné centrum Ještěrka s krytým bazénem a Společenský dům, ve kterém se konají nejrůznější kulturní akce např. koncerty, divadelní představení, besedy, plesy a spolkové aktivity, sídlí zde klub pro maminky s dětmi Bartík a pobočka Knihovny města Ostravy. Senioři v Bartovicích se scházejí v klubu v budově mateřské školy, radvaničtí se potkávají v klubu na Těšínské ul. v sousedství městské knihovny. Ani zde nechybí klub pro rodiče a nejmenší děti s názvem Sluníčka. Nedávno byla v budově klubu vytvořena solná jeskyně, kterou využívají školy a členové místních spolků a klubů. V Radvanicích se nachází krásně udržované fotbalové hřiště, sportoviště TJ Sokol, v areálu bývalého koupaliště byla vybudována inline dráha, a do budoucna se zde připravuje vybudování sportovně zábavního parku. Radvanicemi prochází cyklostezka „J“, Bartovicemi cyklostezka „K“ a „J“.