Osobní údaje zpracovávané na jednotlivých úsecích úřadu městského obvodu:

Osobní údaje zpracovávané na jednotlivých úsecích úřadu městského obvodu

Účel zpracování osobních údajů

Subjekt údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců osobních údajů

Doba uchování

Projednání materiálů v radě a   zastupitelstvu MOb

žadatel

jméno a příjmení, datum narození,   trvalý pobyt

orgány městského obvodu

 10 let

Vedení registru „Střet zájmů“

veřejný funkcionář

titul, jméno a příjmení, datum   narození, oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech, závazcích

evidenční orgán

 5 let

Plnění úkolů volebního orgánu

kandidáti, zmocněnec

jméno a příjmení, rodné číslo, trvalý   pobyt, zaměstnání, státní občanství, politická příslušnost

volební orgány

 10 let

Správní řízení

účastníci řízení

jméno a příjmení, datum narození,   trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování

účastníci řízení, dotčené správní   orgány

 5 let

Evidence stížností a petic

odesílatel dokumentu

jméno, příjmení, trvalý pobyt

nejsou

 5 let

Příjem a evidence dokumentů

odesílatel dokumentu

jméno, příjmení, adresa odesílatele

nejsou

 10 let

Vyvěšování dokumentů na úřední desce

žadatelé

jméno, příjmení, bydliště, datum   narození, RČ

veřejně přístupná informace všem   občanům

 5 let

Kontrola a posouzení, případně   vypracování smluv (mimo pracovně právní)

smluvní strany

jméno, příjmení, datum narození nebo   RČ, bydliště

nejsou

 5 let

Výpisy z Rejstříku trestů na žádost   občana (CZECH POINT)

žadatelé

jméno a rodné příjmení, příjmení,   datum narození, místo narození, státní občanství, číslo průkazu totožnosti

pro potřebu občana k různému řízení

 5 let

Vystavení průkazu zaměstnancům

zaměstnanec

jméno, příjmení, fotka, pracovní   zařazení

navštěvované subjekty – instituce,   úřady apod.

 10 let

Evidence členů zastupitelstva

zastupitel

titul, jméno a příjmení, datum narození,   rodné číslo, trvalý pobyt, tel. číslo, e-mail

nejsou

 10 let

Vidimace a legalizace

žadatel

jméno a příjmení, datum narození,   trvalý pobyt, číslo dokladu totožnosti

nejsou

 10 let

Vzdělávání zaměstnanců

zaměstnanec

titul, jméno a příjmení, datum   narození, místo narození, bydliště

vzdělávací instituce

 10 let

Personální evidence zaměstnanců   zařazených do ÚMOb Michálkovice

zaměstnanci

osobní údaje související s personální   evidencí zaměstnanců

zaměstnavatel

 10 let

Platová evidence zaměstnanců   zařazených do ÚMOb Michálkovice

zaměstnanci

osobní údaje vztahující se ke   zpracování platů

zaměstnavatel

 5 let

Realizace výběrových řízení na   obsazení volných pracovních míst v rámci ÚMOb Michálkovice dle zákona o   úřednících územních samosprávných celků

uchazeč o zaměstnání přihlášený do   výběrového řízení

titul, jméno, příjmení, datum   narození, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství (číslo občanského   průkazu nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu v případě cizince),   doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z evidence Rejstříku trestů   (obsahuje rodné číslo), v případě funkcí vedoucích úředníků lustrační   osvědčení

zaměstnavatel

5 let 

Evidence odměn členů Zastupitelstva   městského obvodu Michálkovice, členů výborů zastupitelstva MOb a komisí rady   MOb

členové zastupitelstva, členové výborů   a komisí

osobní údaje vztahující se ke   zpracování odměny za výkon funkce

poskytovatel odměny

 10 let

Vystavení poukazů, pokladních dokladů,

uhrazení faktur

ten koho se doklad týká

jméno, příjmení, datum narození,   bydliště

nejsou

 10 let

Obsazování bytového fondu, výměna   zařizovacích předmětů, změny nájemních smluv

žadatel

jméno a příjmení, datum narození,   bydliště

orgány městského obvodu

 10 let

Uzavření smlouvy o dílo

dodavatel služby

jméno a příjmení, datum narození,   bydliště, RČ

orgány městského obvodu

 5 let

Vystavení objednávky

dodavatel

jméno a příjmení, datum narození,   bydliště

orgány městského obvodu

 10 let

Zajišťování pohřbu bez pozůstalých

zemřelý občan

jméno a příjmení, datum narození,   bydliště, datum úmrtí, rodné číslo

nejsou

 10 let

Vydávání stanoviska jako dotčený orgán   státní správy - komunikace

žadatel

jméno a příjmení, datum narození,   bydliště

účastníci řízení

 5 let

Silniční správní úřad pro místní a   účelové komunikace, připojení k místní komunikaci, parkovací karty, výjimky z   místní úpravy DZ a MK.

žadatelé účastníci řízení

jméno a příjmení, datum narození,   bydliště, stav zdravotního postižení, rodné číslo

žadatelé

 5 let

Výběr správních a místních poplatků

žadatel

jméno a příjmení, datum narození,   bydliště

nejsou

 10 let

Kontrola nakládání s odpady, s   povrchovými vodami, chovatelské činnosti, týrání zvířat, výskytu plevelů a   neudržovaných pozemků. Vydávání rybářských a loveckých lístků, udělování   pokut dle § 58 zákona o obcích, vydávání stanoviska jako dotčený orgán státní   správy.

žadatelé, kontrolované osoby

titul, jméno a příjmení, datum   narození, bydliště, výpis z rejstříku trestů

žadatelé, kontrolované osoby, dotčené   orgány státní správy

 5 let

Vedení evidence zemřelých, uzavírání   smluv o nájmu hrobových míst a výběr úhrady užívacího práva k hrobovému místu

zemřelí, nájemci

jméno a příjmení, datum narození,   bydliště, datum úmrtí, rodné číslo

nájemci

 5 let

Vydávání rozhodnutí o kácení dřevin   mimo les, předepisování náhradní výsadby jako ekologickou újmu

žadatelé, účastníci řízení

jméno a příjmení, datum narození,   bydliště, rodné číslo

žadatelé, účastníci řízení

 5 let

Vymáhání pohledávek, náhrady škody,   návrhy na exekuce, výzvy k součinnosti třetích osob

dlužník

jméno a příjmení, datum narození,   bydliště, RČ

orgány městského obvodu

 5 let

Hospodaření se svěřenými prostředky –   dohody o hmotné zodpovědnosti

zaměstnanec

jméno a příjmení, datum narození,   bydliště

nejsou

 5 let

Přijímání nebo poskytování daru

žadatel, poskytovatel

jméno a příjmení, datum narození,   bydliště

orgány městského obvodu

 5 let

Uzavření nájemní smlouvy

žadatel

jméno a příjmení, datum narození,   bydliště, RČ

orgány městského obvodu

 5 let

Uzavření smlouvy o výpůjčce

žadatel

jméno a příjmení, datum narození,   bydliště, RČ

orgány městského obvodu

 5 let

Uzavření kupní smlouvy

žadatel

jméno a příjmení, datum narození,   bydliště, RČ

orgány městského obvodu

 5 let

Uzavření darovací smlouvy

žadatel

jméno a příjmení, datum narození,   bydliště, RČ

orgány městského obvodu

 5 let

Uzavření směnné smlouvy

žadatel

jméno a příjmení, datum narození,   bydliště, RČ

orgány městského obvodu

 5 let

Uzavření smlouvy o věcném břemenu

žadatel

jméno a příjmení, datum narození,   bydliště, RČ

orgány městského obvodu

 5 let

Vedení účetní evidence k nájmům bytů a   nebytových prostor

nájemce

jméno a příjmení, datum narození,   bydliště, RČ

nejsou

 10 let