Pravidla pro elektronickou komunikaci

Pravidla pro příjem zpráv prostřednictvím elektronické podatelny.

Elektronická adresa: posta@radvanice.ostrava.cz

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných elektronicky statutárnímu městu Ostrava – městskému obvodu Radvanice a Bartovice.

Adresa pro osobní a poštovní doručování datových zpráv na technických nosičích:

Statutární město Ostrava – městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

ID datové schránky statutárního města Ostrava – městského obvodu Radvanice
a Bartovice

iygb6cd

Pravidla pro potvrzování doručení datových zpráv:

Informaci o doručení datové zprávy opatřené uznávaným elektronickým podpisem podatelně potvrzuje městský obvod zasláním zprávy, která musí být podepsána elektronickou značkou městského obvodu.

Městský obvod zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Městský obvod zasílá zprávu o doručení na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Pokud se zpráva o doručení vrátí jako nedoručitelná, bude proveden jeden opakovaný pokus o její doručení.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, jpeg, tiff, png, rtf a txt.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na CD/DVD nosičích čitelných na počítačích platformy MS Windows.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru (viru), nevyžádaného obchodního sdělení (spam) nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, nevyžádané obchodní sdělení nebo chybný (poškozený) formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), má se za to,
že se jednalo o poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zaslané na elektronickou adresu posta@radvanice.ostrava.cz, případně na poštovní adresu archivu se vyřizují do 3 pracovních dnů ode dne jejich doručení.

Pro podepisování odesílaných datových zpráv používá elektronická podatelna elektronickou značku. Certifikát je k dispozici u certifikační autority.

Přehled právních předpisů, které upravují způsob, postupy a náležitosti některých právních úkonů, které lze činit vůči archivu elektronickými prostředky prostřednictvím elektronické podatelny archivu:


Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ze žádosti musí být zřejmé (§ 14):

a) kterému povinnému subjektu (tedy kterému úřadu apod.) je určena,

b) že žadatel se domáhá poskytnutí informace ve smyslu uvedeného zákona,

c) musí obsahovat adresu žadatele pro doručování;

nemá-li žádost tyto podstatné náležitosti, není žádostí ve smyslu cit. zákona (tzn., že archiv při jejím zpracování neposkytne informaci podle příslušného ustanovení citovaného zákona, ale zváží, jakou formu odpovědi žadateli poskytne);

- dále kdo ji podává, (tzn. u fyzické osoby musí být uvedeno jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, resp. adresa pro doručování, u právnické osoby název, IČO, adresa sídla, resp. adresa pro doručování, kterou může být i elektronická adresa). U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, archiv vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů k jejich doplnění, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, archiv žádost odloží, resp. v případě žádosti nesrozumitelné a dodatečně neupřesněné, rozhodne o odmítnutí žádosti;

- o postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

Žádost nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (§ 37)

Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Musí však z něj být patrno:

- kdo ho podává (tzn. u fyzické osoby musí být uvedeno jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, resp. adresa pro doručování, u právnické osoby název, IČO, adresa sídla, resp. adresa pro doručování, kterou může být i elektronická adresa). U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa);

- které věci se týká a co se navrhuje;

- označení správního úřadu, jemuž je určeno;


Forma podání

Může být písemná, ústní do protokolu nebo v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen.

Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno způsobem uvedeným v předchozím odstavci, může být učiněno i jinými technickými prostředky, tzn. např. elektronicky bez použití zaručeného elektronického podpisu.


Datové zprávy zaslané městskému obvodu, jejichž náležitosti neupravuje zvláštní právní předpis např. běžná e-mailová komunikace mezi pracovníky úřadu a občany atd. nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.