Odbor organizační a vnitřních věcí

Řeší:

Činnost odboru organizačního a vnitřních věcí lze obsahově rozdělit do pěti základních oblastí při zajišťování výkonu samostatné a přenesené působnosti orgány městského obvodu – oblast správní, projednávání přestupků, organizačně technické zajišťování činnosti rady a zastupitelstva městského obvodu, výkon agendy volební a poskytování právních služeb.

V oblasti správní se jedná především o činnost matriční a evidence obyvatel, legalizaci a vidimaci, úkoly v oblasti výkonu práva shromažďovacího aj.

Organizačně technické zajišťování činnosti orgánů městského obvodu zahrnuje vedení administrativy rady městského obvodu a zastupitelstva městského obvodu jakožto i evidenci jejich usnesení a plánů činnosti.

Výkon volební agendy pak zahrnuje zajišťování organizace a průběhu všech voleb dle obecně platných právních předpisů v územním obvodu městského obvodu Radvanice a Bartovice (volby do Evropského parlamentu, volba prezidenta České republiky, volby do Parlamentu České republiky, volby do zastupitelstev krajů a volby do zastupitelstev obcí).

Projednávání přestupků pak zahrnuje především projednávání vybraných druhů přestupků dle přestupkového zákona (např. přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku), jakožto i přestupků dle zvláštních zákonů (např. projednávání přestupků dle zákona o právu shromažďovacím).

Právní služby jsou pak poskytovány ostatním odborům úřadu městského obvodu, a to např. při zpracování materiálů předkládaných radě či zastupitelstvu městského obvodu, vedení správních řízení či uzavírání smluv městským obvodem.

Kontakty

Bc. Šárka Krkošková
vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí
Bc. Kateřina Krestová
referent odboru organizačního a vnitřních věcí, asistentka starosty