Radnice

Zprostředkování kontaktu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zprostředkování kontaktu

 2. Základní informace k životní situaci

  Občan starší 15 let (dále jen „kontaktující osoba“) podá písemnou žádost o zprostředkování kontaktu s jiným občanem (dále jen „kontaktovaná osoba“).

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Občan starší 15-ti let

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Ministerstvo vnitra pokud jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle ji informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, popř. jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu nebo jiné kontaktní údaje kontaktující osoby. V případě, že nelze kontaktovanou osobu jednoznačně identifikovat nebo nemá trvalý pobyt na území České republiky, sdělí Ministerstvo vnitra tuto skutečnost kontaktující osobě. V případě, že kontaktovaná osoba zemřela a byla vůči kontaktující osobě osobou blízkou (otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner), sdělí datum, místo a okres úmrtí

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti o zprostředkování kontaktu, v žádosti občan uvede své

  • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení
  • adresu místa trvalého pobytu, popřípadě jiné kontaktní údaje

  a ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat, zpravidla jméno, příp. jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu. V žádosti může prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou (otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner).

  Žádost opatří úředně ověřeným podpisem, povinnost úředního ověření neplatí, pokud občan podepíše žádost před orgánem příslušným k přijetí žádosti.

  Žádost lze rovněž podat elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  O zprostředkování kontaktu lze požádat na kterémkoliv

  • matričním úřadě
  • obecním úřadě obce s rozšířenou působností
  • krajském úřadě

  a Ministerstvu vnitra, odboru správních činností

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na kterémkoliv matričním úřadě, na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, na krajském úřadě a na Ministerstvu vnitra.

  V Ostravě:

  • na Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů, Gorkého 2, Ostrava-Moravská Ostrava, úřední dny: po, st. 8.00-17.00 hod., čt. 8.00-16.00 hod.
  • na Úřadech městských obvodů pověřených vedením matrik:
   • Mariánské Hory a Hulváky
   • Moravská Ostrava a Přívoz
   • Ostrava-Jih
   • Polanka nad Odrou
   • Poruba
   • Radvanice a Bartovice
   • Slezská Ostrava
   • Stará Bělá
   • Svinov
   • Vítkovice

   

  Ohlašovna, odbor vnitřních věcí, Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice
  Těšínská 87/281
  716 00 Ostrava-Radvanice

  Úřední hodiny:

  pondělí a středa 8.00–11.30 , 12.30–17.00

   

  Marcela Bartková
  referent odboru organizačního a vnitřních věcí
  +420599416120 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občan předkládá občanský průkaz nebo cestovní pas

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Tiskopis „Žádost o zprostředkování kontaktu“ lze získat u

  • Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí
  • úřadů městských obvodů statutárního města Ostravy, pověřeným vedením matrik
  • Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
  • Ministerstva vnitra, odboru správních činností

  Vzor tiskopisu je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
  http://www.mvcr.cz/soubor/evidence-obyv-zadost-zprostredkovani-kontaktu-13082010-pdf.aspx

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za zprostředkování kontaktu uhradí občan správní poplatek ve výši 500,- Kč, a to formou kolkové známky v hodnotě 500,- Kč, v hotovosti při podání žádosti na úřadě, zasláním na účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710, jako variabilní symbol se použije číslo ve tvaru 1111…., kdy na pozici teček napíše žadatel část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem, specifický symbol 433 a jako zprávu pro příjemce uvede své jméno a příjmení.
  V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká nárok na vrácení správního poplatku.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost je možno podat elektronicky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  26.10.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno