Radnice

ZMĚNA JMÉNA A PŘÍJMENÍ, ZPĚTVZETÍ PŘÍJMENÍ PO ROZVODU MANŽELSTVÍ

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  ZMĚNA JMÉNA A PŘÍJMENÍ, ZPĚTVZETÍ PŘÍJMENÍ PO ROZVODU MANŽELSTVÍ

 2. Základní informace k životní situaci

  Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost může podat:

  • občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana České republiky,
  • fyzická osoba, která není občanem České republiky, má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Změna příjmení se povolí tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.

  Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů.

  Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte. Změna příjmení nezletilého dítěte se nepovolí, jde-li o změnu na příjmení poručníka, popřípadě poručníků, příjmení pěstouna, popřípadě pěstounů, nebo na příjmení osoby, do jejíž péče bylo nezletilé dítě svěřeno, nejde-i o jednoho z rodičů.

  Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podejte písemnou žádost o změnu jména nebo příjmení na příslušný úřad.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad příslušný dle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v České republice; u nezletilého dítěte matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu.

  V případě, že u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není, rozhoduje Úřad městské části Praha 1.

  Jsou-li pro to závažné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno nebo příjmení, které má být změněno, zapsáno.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Matrika, odbor vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice
  Těšínská 87/281, 716 00  Ostrava-Radvanice

  Úřední hodiny:

  Pondělí:

  8:00 - 11:30

  12:30 - 17:00
  Středa: 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

  Bc. Šárka Krkošková 

  vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí

   599416121 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
  Marcela Bartková
  referent odboru organizačního a vnitřních věcí
  +420599416120 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  1. Na úřadě předložte písemnou žádost, která obsahuje:

   • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele,
   • rodné číslo,
   • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
   • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
   • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto osoby,
   • údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte,
   • odůvodnění.

   K žádosti musí být přiložen:

   • rodný, popřípadě oddací list žadatele, nebo rodný list nezletilého dítěte,
   • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
   • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
   • doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky (např. občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu),
   • doklad o státním občanství (tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství České republiky, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství České republiky uveden),
   • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území České republiky, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu azylanta),
   • souhlas fyzické osoby starší 12 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen, nebo příjmení,
   • jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas. Doklad není třeba předkládat, pokud a) druhý rodič zemřel, v tom případě se k žádosti přiloží jeho úmrtní list, anebo b) pokud byl druhý rodič zbaven práva určit jméno, popřípadě jména, a příjmení dítěte, v tom případě se k žádosti přiloží pravomocný rozsudek a nebo c) není známo místo trvalého pobytu druhého rodiče.

   Při zápisu manželství uzavřeného na území cizího státu Úřad městské části Brno-střed, oddělení zvláštní matriky, na základě žádosti občana uvede jeho příjmení i příjmení jeho manžela v podobě uvedené na cizozemském matričním dokladu nebo dokladu totožnosti anebo v potvrzení cizího státu. Tímto postupem zapíše zvláštní matrika i manželství, které bylo uzavřeno na území cizího státu přede dnem 1. července 2012 (§ 70 odst. 5 a 6 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 11 žadatel uhradí správní poplatek:

  • při povolení změny příjmení hanlivého nebo směšného ve výši 200,- Kč
  • při povolení změny cizojazyčného nebo na příjmení dřívější ve výši 300,- Kč
  • při povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech  ve výši 3 000 Kč.

  Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.

  Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá také jen jeden poplatek.

  Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže přecházející příjmení.

  Osvobození od poplatku:

  - změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do šestí měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

  - změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice nebo v důsledku uvedení nesprávných údajů na vydaných matričních dokladech.

  -  změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

  -  změna příjmení partnera za trvání registrovaného partnerství na příjmení druhého partnera. 

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

  Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popř. do 60 dnů, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen, nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, případně  průkazu o povolení k pobytu pro cizince.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání nelze učinit elektronicky.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  27.03.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno