Radnice

Změna jména a příjmení

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Změna jména a příjmení

 2. Základní informace k životní situaci

  Jméno, příp. jména nebo příjmení lze fyzické osobě změnit pouze na základě její žádosti nebo žádosti zákonných zástupců nezletilého dítěte.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatelem může být fyzická osoba starší 18 let, občan ČR, u nezletilého jeho zákonný zástupce. Dále fyzická osoba, která není občanem ČR, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žadatel, příp. zákonný zástupce dítěte, podá písemnou žádost o změnu jména nebo příjmení matričnímu úřadu podle svého trvalého pobytu, u nezletilého dítěte podle trvalého pobytu tohoto dítěte. Pokud takovýto pobyt není, je příslušný k přijetí žádosti Úřad městské části Praha 1.
  Matriční úřad projedná ve správním řízení tuto žádost a následně vydá ve věci rozhodnutí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobní návštěvou na příslušném matričním úřadě nebo zasláním písemné žádosti o změnu jména nebo příjmení.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Odbor organizační a vnitřních věcí

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Je třeba předložit:
  • Písemnou žádost s odůvodněním
  • Platný průkaz totožnosti (OP, CP, průkaz o povolení k pobytu cizince)
  • Rodný list osoby, které se změna týká
  • Oddací list (týká-li se žádost manželů)
  • Za trvání manželství souhlas manžela/ky/
  • U nezletilého souhlas druhého rodiče – ten může souhlas podepsat před matričním úřadem, který vede správní řízení, příp. pokud je souhlas zaslán poštou, je nutný úředně ověřený podpis rodiče na souhlasu. Pokud souhlas není možné získat, druhý rodič předloží pravomocný rozsudek soudu nahrazující souhlas druhého rodiče
  • U nezletilého staršího 15 let je nutný jeho souhlas se změnou
  • Pravomocný rozsudek soudu o rozvodu manželství (jde-li o osobu rozvedenou)
  • Úmrtní list manžela/ky/ (jde-li o osobu ovdovělou)

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář žádosti je k dispozici na matričním úřadě. Lze také žádost napsat vlastnoručně.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek v případě:

  a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo dřívější příjmení činí 100,-Kč

  b) jména nebo příjmení v ostatních případech 1.000,-Kč

  Poplatek se hradí v hotovosti nebo platební kartou v pokladně radnice.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí do 30-ti dnů od podání žádosti, ve zvláště složitých případech rozhodne do 60-ti dnů.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníkem řízení je občan, který o změnu žádá. U nezletilého dítěte jsou účastníky řízení oba jeho rodiče.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení, je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu, a to do 15-ti dnů ode dne změny.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání nelze učinit elektronicky.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  12.03.2015

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno