Radnice

Občanské průkazy – stručné informace

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 • odevzdání občanského průkazu nalezeného, po zemřelém nebo prohlášeném za mrtvého
 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Občanské průkazy – stručné informace

 2. Základní informace k životní situaci

  Občanský průkaz musí mít občan ČR, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.
  NOVĚ: Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost podává:

  - občan starší 15 let
  - za občana mladšího 15 let žádá zákonný zástupce
  - opatrovník občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům
  - v případě, že občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena tak, že není způsobilý podat žádost, žádá za něj opatrovník.

  Převzetí občanského průkazu

  - občan osobně
  - opatrovník za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům
  - opatrovník za občana, kterému byla rozhodnutím soudu omezena způsobilost k právním úkonům jen v případě, že o jeho vydání požádal

  NOVĚ: - za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  - doklady potřebné pro ověření údajů (původní občanský průkaz, rodný list, popř. cestovní doklad)
  - fotografie pouze v případě dokladu tzv. „BLESK“

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, Gorkého 2, Ostrava, občanské průkazy

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, Gorkého 2, Ostrava

  Úřední hodiny: 

   

  Další informace získáte ZDE

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  - doklady,jimiž se ověřují údaje na žádosti např.: rodný list, osvědčení o státním občanství ČR, oddací list, rozsudek o rozvodu – s razítkem nabytí právní moci, diplom, (doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii)
  - 2 průkazové fotografie pouze v případě dokladu „BLESK“
  - dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu, (které občan odevzdá při převzetí nového občanského průkazu)
  - k vydání prvního občanského průkazu při dovršení věku 15 let předkládá zákonný zástupce:
  - rodný list
  - doklad o změně údaje nebo doklad potvrzující nový údaj (např.: rozhodnutí soudu o zbavení způsobilosti k právním úkonům či omezení k právním úkonům.)

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za vydání nového občanského průkazu z důvodu změny povinných údajů v OP se poplatek neplatí.

  Správní poplatek se vybírá jen v případě:

  - vyhotovení OP z důvodu ztráty, odcizení, poškození či zničení – 100,-Kč
  - vyhotovení OP s kontaktním čipem 500,--Kč
  - osoby do 15 let 50,--Kč

  V těchto případech se poplatek platí hotově.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Občan je povinen podat žádost o nový občanský průkaz do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke změně některého z povinných údajů zapisovaných do OP nebo po ztrátě či odcizení tj. změna bydliště, změna stavu sňatkem, změna stavu ovdověním, rozvodem. Občanský průkaz bude občanovi vyhotoven do 30 dnů od podání žádosti.

  Změny ve výdávání občanských průkazů od 1.7.2018

  Změny ve výdávání cestovních pasů od 1.7.2018

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání nelze učinit elektronicky

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění ,
  Vyhláška Ministerstva vnitra č.642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.), na který odkazuje ustanovení §23 zákona o občanských průkazech.

  Nesplnění povinností uvedených v ustanoveních zákona o občanských průkazech se občan dopouští přestupků. Přestupky jsou nově upraveny v § 16a z.č. 328/1999 Sb., s účinností od 1.7.2007. Za přestupek na úseku občanských průkazů lze občanům uložit pokutu do výše 15 000 Kč.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nedodrží-li občan 15 denní lhůtu k podání žádosti o OP z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení nebo z důvodu změny některého z povinných údajů zapisovaných do OP, dopustí se přestupku podle § 16a z.č. 328/1999 Sb., v platném znění. Z těchto důvodů lze uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  15.11.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno