Radnice

Změna trvalého pobytu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Změna trvalého pobytu

 2. Základní informace k životní situaci

  Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním popř. orientačním.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Občan nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.
  Za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce.
  Zákonný zástupce občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům rozhodnutím soudu.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Občan předloží platný občanský průkaz, doklad o vlastnictví domu nebo bytu nebo doklad o oprávnění užívat byt anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu před pracovníkem ohlašovny. Po předložení dokladů občan vyplní a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Nutná osobní návštěva na ohlašovně trvalého pobytu

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Odbor organizační a vnitřních věcí

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, 1. p. dveře č. 14

  Marcela Bartková
  referent odboru organizačního a vnitřních věcí
  +420599416120 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Platný občanský průkaz,
  Doklad o vlastnictví domu nebo bytu nebo doklad o oprávnění užívat byt anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu (takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu před pracovníkem ohlašovny)
  Po předložení dokladů občan vyplní a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Tiskopis přihlašovacího lístku, který je k dispozici na evidenci obyvatel Kde: Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, evidence obyvatel, 1.p. dveře č. 14

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan na místě správní poplatek ve výši 50,- Kč, do 15 let bez poplatku.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Předloží-li občan všechny potřebné doklady, je ohlášení změny trvalého pobytu provedeno na počkání.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání nelze učinit elektronicky

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek občanovi vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, evidence obyvatel, 1.p. dveře č. 14

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  03.11.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno