Radnice

Ohlášení změny trvalého pobytu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ohlášení změny trvalého pobytu

 2. Základní informace k životní situaci

  Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území České republiky, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

  Odhlašování trvalého pobytu se neprovádí. Občan je odhlášen automaticky tím, že se přihlásí na nový trvalý pobyt.

  Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k uvedenému objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

  Přechodné pobyty byly s účinností od 1. 7. 2000 bez náhrady zrušeny.

  Není možné se přihlásit na úřední adresu sídla ohlašovny. Tuto adresu má jen ten občan, kterému byl údaj o místu trvalého pobytu ve správním řízení úředně zrušen, nebo který se po ukončení pobytu v cizině nebo po udělení občanství České republiky nemá možnost přihlásit k jinému trvalému pobytu do konkrétního objektu a požaduje vyřízení OP s uvedením trvalého pobytu na území České republiky.

  Občané cizí státní příslušnosti se přihlašují k pobytu dle zvláštních právních předpisů u cizinecké policie, v Ostravě se sídlem na adrese Ostrava, Vítkovice, Výstavní 55.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • Občan České republiky starší 15 let, u kterého dochází k změně místa trvalého pobytu,
  • pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy,
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,
  • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání,
  • za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Občan je povinen vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu.

  Přihlašovací lístek obsahuje údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana, dále údaje o vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu u fyzické osoby a sídlo u právnické osoby. Mimo povinnost vyplnit přihlašovací lístek má občan také povinnost předložit zákonem stanovené doklady.

  Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu,
  • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou,
  • předložit doklad o vlastnictví domu nebo bytu (například výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (např. nájemní smlouva, dohoda o ubytování), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

  Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

  Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba podle § 10 odst. 6 písm. c) nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu, při podání žádosti o sdělení údajů o občanovi, k němuž je veden údaj o místě trvalého pobytu na adrese objektu, nebo v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

  Pokud občan při změně trvalého pobytu prokazuje svou totožnost občanským průkazem, oddělí ohlašovna vyznačenou část občanského průkazu a současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Zjistí-li ohlašovna nedostatky v předkládaných dokladech, nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému evidence obyvatel, vyzve občana k jejich odstranění. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

  Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

  Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana (v případě pobytu v zahraničí musí být podpis ověřen na našem zastupitelském úřadu); to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění opatří elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Změnu místa trvalého pobytu občan České republiky ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Ohlášení změny údaje místa trvalého pobytu proveďte na ohlašovně, v jejímž územním obvodu se nachází adresa, na kterou se hlásíte (přihlášením dojde k odhlášení automaticky, to se samostatně neprovádí).

  Ostravě jsou to příslušné úřady městských obvodů, v jiných městech pak obecní nebo městský úřad.

  V Ostravě na ohlašovně úřadů městských obvodů:
  Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Ostrava-Jih, Poruba, Nová Bělá, Vítkovice, Stará Bělá, Pustkovec, Mariánské Hory a Hulváky, Petřkovice, Lhotka, Hošťálkovice, Nová Ves, Proskovice, Michálkovice, Radvanice a Bartovice, Krásné Pole, Martinov, Polanka nad Odrou, Hrabová, Svinov, Třebovice, Plesná,

  V rámci okresu Ostrava-město na ohlašovně obecních úřadů:
  Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice a Vratimov.

  Magistrát města Ostravy změnu údaje místa trvalého pobytu neprovádí.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Ohlašovna, odbor vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice
  Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice

  Úřední hodiny:

  Pondělí:

  8:00 - 11:30

  12:30 - 17:00
  Středa: 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

   

  Marcela Bartková
  referent odboru organizačního a vnitřních věcí
  +420599416120 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  viz bod č. 4

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

   

  Tiskopis „ Přihlašovací lístek k trvalému pobytu “ lze získat u kterékoliv ohlašovny . Žádost o ohlášení změny místa trvalého pobytu musí být podána na uvedeném tiskopise. Žádost lze podat pouze na originálním tiskopise.

  Přihlašovací lístek k trvalému pobytu - vzor

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan hotově na ohlašovně správní poplatek dle zákona o správních poplatcích, položka 2, písmeno d) 50 Kč za osobu uvedenou na jednom přihlašovacím lístku. Od tohoto poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.

  Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky občan zaplatí ohlašovně správní poplatek dle zákona o správních poplatcích, položka 2, písm. e) 100 Kč.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny, obvykle je ohlášení změny místa trvalého pobytu provedeno bezodkladně.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Občan je dle zákona o občanských průkazech povinen zažádat o vydání nového občanského průkazu. Platnost dosavadního občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů od dne ohlášení změny místa trvalého pobytu.

  Je potřeba:

  • stávající občanský průkaz,
  • potvrzení o změně trvalého pobytu vystavené ohlašovnou, které je vydáno jen v případě, že občan ohlašuje změnu údaje o místu trvalého pobytu s platným občanským průkazem.

  Žádat o občanský průkaz je možné u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V Ostravě je to Magistrát města Ostravy, Gorkého 2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Pokud zjistí při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému a občan nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě neodstraní, ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována. Proti rozhodnutí může občan podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Se změnou trvalého pobytu souvisí: 

  • vyřízení nového občanského průkazu,
  • nahlášení změny tam, kde u Vás vedou údaj o místu trvalého pobytu (lékař, banka, zdravotní pojišťovna, okresní správa sociálního zabezpečení, zaměstnavatel apod.),
  • nahlášení změny na Magistrátu města Ostravy, odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a cen, pro úhradu poplatků za odvoz odpadů (kancelář č. 363, 364),
  • nahlášení majiteli domu pro placení záloh spojených s užíváním bytu.
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  26.10.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno