Radnice

Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel

 2. Základní informace k životní situaci

  Obyvateli lze na základě žádosti poskytnout údaje vedené k jeho osobě v AISEO a k osobě blízké. V AISEO se vedou údaje o státních občanech České republiky, o osobách, které pozbyly státní občanství České republiky a o cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popř. jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  Obyvatel starší 15 let.
  Zákonný zástupce občana mladšího 15 let.
  Zákonný zástupce nebo opatrovník občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo omezeného ve způsobilosti k právním úkonům, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý jednat v této věci.
  Údaj o osvojení poskytuje pouze Ministerstvo vnitra obyvateli staršímu 18 let.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Obyvateli mohou být z AISEO poskytnuty pouze údaje vedené k jeho osobě a k osobě blízké. K osobě blízké se poskytuje pouze datum, místo a okres úmrtí. Osobou blízkou se rozumí otec, matka, prarodič, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner. Příslušný úřad vydá sdělení, které bude obsahovat požadované informace. Při existenci nedostatků žádosti příslušný úřad pomůže občanovi nedostatky odstranit nebo jej vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, má se za to, že na podání netrvá. V případě, že se občan písemně obrátí na příslušný úřad, z jakého důvodu mu nebylo odpovězeno, příslušný úřad občanovi sdělí důvod, proč tak rozhodl.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti o poskytnutí údajů z AISEO u příslušného úřadu. V žádosti obyvatel uvede

  • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení
  • rodné číslo
  • číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu
  • adresu místa trvalého pobytu

  žádost opatří úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření neplatí, pokud obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů

   

 6. Na které instituci životní situaci řešit
   O poskytnutí údajů z AISEO lze požádat:
  a) elektronicky na formuláři, zpřístupněném Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, a to u:
  • obecního úřadu obce s rozšířenou působností
  • krajského úřadu
  • Ministerstva vnitra, odboru správních činností
  b) nebo osobně na:
  • ohlašovně
  • obecním úřadě obce s rozšířenou působností
  • krajském úřadě
  • Ministerstvu vnitra, odboru správních činností
  • prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT)

  c) nebo v listinné podobě na:

  • ohlašovně
  • obecním úřadě obce s rozšířenou působností
  • krajském úřadě
  • Ministerstvu vnitra, odboru správních činností
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Podáním žádosti na kterékoliv ohlašovně, obecním úřadě obce s rozšířenou působností, krajském úřadě, Ministerstvu vnitra, odboru správních činností, nebo kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT), tj. na Úřadě městského obvodu Radvanice a Bartovice.


  Úřední dny:

  pondělí

  8.00 - 11.30 hodin

  12.30 - 17.00 hodin

  středa

  8.00 - 11.30 hodin

  12.30 - 17.00 hodin

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • písemná žádost s úředně ověřeným podpisem, povinnost úředního ověření neplatí, pokud obyvatel předloží doklad totožnosti a žádost podepíše před orgánem příslušným k poskytování údajů
  • občanský průkaz nebo cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu pro cizince nebo průkaz povolení k pobytu azylanta
  • doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem, například: občanský průkaz rodiče (je-li v něm zapsáno dítě mladší 15 let), rodný list dítěte, rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka (pokud byl občan zbaven způsobilosti k právním úkonům)
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za poskytnutí osobních údajů z informačního systému uhradí občan správní poplatek ve výši 50,- Kč. Správní poplatek lze uhradit osobně na úřadě anebo přiložit k písemné žádosti.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny, obvykle je žádost vyřízena bezodkladně.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost je možno podat elektronicky na formuláři, zpřístupněném Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem, nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška  Ministerstva vnitra č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů,
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  14.01.2015

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno