Radnice

Žádost o vydání voličského průkazu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o vydání voličského průkazu

 2. Základní informace k životní situaci

  Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to:

  • Osobně, na ohlašovně dle místa svého trvalého pobytu, kde občan vyhotoví žádost o vydání voličského průkazu (pokud ji již nemá sepsanou) a prokáže svou totožnost platným OP nebo platným cestovním dokladem; o vydání voličského průkazu lze požádat do 30.09.2020 do 16:00h,

  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nejpozději 25.09.2020,

  • v elektronické podobě zaslané ÚMOb Radvanice a Bartovice prostřednictvím datové schránky, nejpozději  do 25.09.2020.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • volič zapsaný ve stálém seznamu voličů,

  • voličem je státní občan České republiky (dále jen "občan"), který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  O vydání voličského průkazu může volič požádat:

  • osobně na ÚMOb Radvanice a Bartovice, na ohlašovně, odboru organizačního a vnitřních věcí, 1. patro, dveře č. 14,

  • v listinné podobě, pro písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář,

  • elektronické podobě zaslané ÚMOb Radvanice a Bartovice prostřednictvím datové schránky.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, 1. p. dveře č. 14

  Marcela Bartková
  referent odboru organizačního a vnitřních věcí
  599416120 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
  Bc. Šárka Krkošková
  vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí
  599416121 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Pro podání lze použit i tiskopis „Žádost o vydání voličského průkazu“, který je možno získat na ohlašovně odboru organizačního a vnitřních věcí ÚMOb Radvanice a Bartovice.

  Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do zastupitelstev krajů

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou žádné.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Úřad městského obvodu voličský průkaz předá již nyní, a to osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci nejsou.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  03.11.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno