Radnice

Změna trvalého pobytu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Změna trvalého pobytu

 2. Základní informace k životní situaci

  Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním popř. orientačním.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Občan nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.
  Za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce.
  Zákonný zástupce občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům rozhodnutím soudu.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Občan předloží platný občanský průkaz, doklad o vlastnictví domu nebo bytu nebo doklad o oprávnění užívat byt anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu před pracovníkem ohlašovny. Po předložení dokladů občan vyplní a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Nutná osobní návštěva na ohlašovně trvalého pobytu

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Odbor organizační a vnitřních věcí

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, 1. p. dveře č. 14

  Marcela Bartková
  referent odboru organizačního a vnitřních věcí
  599416120 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Platný občanský průkaz,
  Doklad o vlastnictví domu nebo bytu nebo doklad o oprávnění užívat byt anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu (takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu před pracovníkem ohlašovny)
  Po předložení dokladů občan vyplní a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Tiskopis přihlašovacího lístku, který je k dispozici na evidenci obyvatel Kde: Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, evidence obyvatel, 1.p. dveře č. 14

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan na místě správní poplatek ve výši 50,- Kč, do 15 let bez poplatku.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Předloží-li občan všechny potřebné doklady, je ohlášení změny trvalého pobytu provedeno na počkání.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání nelze učinit elektronicky

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou související předpisy

  - Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
  - Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek občanovi vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně

  Zrušení trvalého pobytu jiné osobě: Oprávněná osoba (majitel nemovitosti, bytu či nájemce bytu) podá žádost na Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, evidence obyvatel, 1.p. dveře č. 14
  Z žádosti musí být zřejmé, kdo žádost podává, komu má být údaj trvalého pobytu zrušen a na jaké adrese. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel vedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat. Na základě žádosti je zahájeno správní řízení.

 20. Další související informace

  Další informace najdete na www stránkách: www.mvcr.cz

 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, evidence obyvatel, 1.p. dveře č. 14

 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, evidence obyvatel, 1.p. dveře č. 14
  - Marcela Bartková

 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  03.11.2021

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace