Radnice

Zprostředkování kontaktu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zprostředkování kontaktu

 2. Základní informace k životní situaci

  Občan starší 15 let (dále jen „kontaktující osoba“) podá písemnou žádost o zprostředkování kontaktu s jiným občanem (dále jen „kontaktovaná osoba“).

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Občan starší 15-ti let

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Ministerstvo vnitra pokud jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle ji informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, popř. jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu nebo jiné kontaktní údaje kontaktující osoby. V případě, že nelze kontaktovanou osobu jednoznačně identifikovat nebo nemá trvalý pobyt na území České republiky, sdělí Ministerstvo vnitra tuto skutečnost kontaktující osobě. V případě, že kontaktovaná osoba zemřela a byla vůči kontaktující osobě osobou blízkou (otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner), sdělí datum, místo a okres úmrtí

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti o zprostředkování kontaktu. V žádosti občan uvede své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a adresu místa trvalého pobytu. Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat, zpravidla jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo posledního známého trvalého pobytu.
  Žádost opatří úředně ověřeným podpisem, povinnost úředního ověření neplatí, pokud občan podepíše žádost před orgánem příslušným k přijetí žádosti. Žádost lze rovněž podat elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, 1. p. dveře č. 14

  Marcela Bartková
  referent odboru organizačního a vnitřních věcí
  599416120 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občan předkládá občanský průkaz nebo cestovní pas

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Tiskopis „Žádost o zprostředkování kontaktu“ je k dispozici na evidenci obyvatel, budova MěÚ – IPOS, matrice a na kontaktním místě Czech POINTU – budova radnice, kancelář č.14
  Vzor tiskopisu je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

  http://www.mvcr.cz/soubor/evidence-obyv-zadost-zprostredkovani-kontaktu-13082010-pdf.aspx

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za zprostředkování kontaktu uhradí občan správní poplatek ve výši 500,- Kč, a to formou kolkové známky v hodnotě 500,- Kč, v hotovosti při podání žádosti na úřadě, zasláním na účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710, jako variabilní symbol se použije číslo ve tvaru 1111…., kdy na pozici teček napíše žadatel část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem, specifický symbol 433 a jako zprávu pro příjemce uvede své jméno a příjmení.
  V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká nárok na vrácení správního poplatku.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost je možno podat elektronicky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem (posta@radvanice.ostrava.cz) nebo prostřednictvím datové schránky.- ID iygb6cd

  Zprostředkování kontaktu - Ministerstvo vnitra

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou související předpisy

  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  http://www.mvcr.cz

 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, evidence obyvatel, 1.p. dveře č. 14

 24. Kontaktní osoba

  Marcela Bartková

  Marcela Bartková
  referent odboru organizačního a vnitřních věcí
  599416120 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  03.11.2021

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace