Poplatek ze psů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. K přihlášení je nutno doložit

-          Občanský průkaz (nutno ověřit trvalé bydliště vlastníka psa)

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Poplatek ze psů

 2. Základní informace k životní situaci

  Pro městský obvod Radvanice a Bartovice platí Obecně závazná vyhláška Statutárního města Ostravy č. 16/2023 o místním poplatku ze psů statutárního města Ostravy. Správcem místního poplatku ze psů je Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)


  1. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

   Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má na území městského obvodu trvalý pobyt nebo sídlo.

   Ohlašovací povinnost

   1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku ve lhůtě 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti. Prvním dnem této lhůty je den vzniku této poplatkové povinnosti.

   2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích a této vyhlášky osvobozena. Důvod osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.

   3. Stejným způsobem jako v odstavci 1 je poplatník rovněž povinen ohlásit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na jeho poplatek nebo změnu údajů uvedených v ohlášení, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

   Odhlášení

   Odhlášení se provádí písemnou formou u správce poplatku a to do 15 dnů ode dne zániku poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej, změna trvalého pobytu apod.).

   1. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
   2. Na které instituci životní situaci řešit

    Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor financí a rozpočtu, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice.

   3. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

    Poplatek lze zaplatit v hotovosti u správce poplatku (v úředních dnech) nebo bezhotovostním převodem na účet správce poplatku

    č. ú.: 19-11622761/0100, variabilní symbol si lze vyžádat:

    Lucie Bartková
    referent odboru financí a rozpočtu
    +420599416133 13 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
   4. Jaké doklady je nutné mít s sebou

    Občanský průkaz (nutno ověřit trvalé bydliště vlastníka psa)

   5. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
   6. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
    1. Sazba poplatku

     Sazba poplatku je stanovena za jednoho psa a kalendářní rok.

     a) Za psa chovaného v rodinném domě 0,- Kč
     b) Za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. a) 0,- Kč
     c) Za psa chovaného v bytovém domě 1000,- Kč
     d) Za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. c) 1500,- Kč
     e) Za psa, který je využíván při podnikatelské činnosti 1000,- Kč
     f) Za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. e) 1500,- Kč
     g)

     Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

     150,- Kč
     h) Za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená pod písm. g) 200,- Kč

    Nárok na sníženou sazbu poplatku podle Čl. Sazba poplatku písm. g) a h) má poplatník i v případě, kdy je poživatelem invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu.

    V  případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

    Při změně místa přihlášení nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně jako je uvedeno v odstavci výše.

    Splatnost poplatku

    Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Přesáhne-li poplatek částku 1.000,- Kč, může být splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31.3. a 30.9. příslušného kalendářního roku.

    Osvobození od poplatku

    Od poplatku je osvobozen poplatník, kterým je:

    1. osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby  podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,

    2. osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v odstavci 1,

    3. osoba provozující útulek pro zvířata,
    4. osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis,
    Dále osvobozuje

    1. příspěvková organizace zřízená statutárním městem Ostrava nebo městským obvodem statutárního města Ostravy, jestliže je pes využíván pro hlídání věcí užívaných touto příspěvkovou organizací,
    2. osoba, která je držitelem záchranářského psa se speciálním výcvikem, pokud má příslušné osvědčení a zároveň má místo přihlášení nebo sídlo na území statutárního města Ostravy,
    3. osoba, která je držitelem psa, který je využíván jako služební pes Policií České republiky, Městskou policií Ostrava, Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Vězeňskou službou České republiky a Celní správou České republiky a zároveň má místo přihlášení nebo sídlo na území statutárního města Ostravy,
    4. osoba, která využívá psa pro léčebné účely (canisterapii) a zároveň má místo přihlášení nebo sídlo na území statutárního města Ostravy,
    5. osoba, která je držitelem psa převzatého z útulku a zároveň má místo přihlášení nebo sídlo na území statutárního města Ostravy, pokud uvedená osoba nebyla již předtím držitelem tohoto psa. Osvobození této osoby zaniká uplynutím 1 roku ode dne převzetí psa z útulku.

   7. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
   8. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
   9. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
   10. Elektronická služba, kterou lze využít
   11. Podle kterého právního předpisu se postupuje
   12. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
   13. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

    Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na dvojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.


    1. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
    2. Související životní situace a návody, jak je řešit
    3. Popis byl naposledy aktualizován

     17.01.2024

    4. Datum konce platnosti popisu

     Neuvedeno