Radnice

Uzavření manželství

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Uzavření manželství

 2. Základní informace k životní situaci

  Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

  Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen "snoubenci") , že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků.

  Manželství se uzavírá tak, že osoba jednající za orgán veřejné moci, anebo osoba, která jedná za orgán oprávněné církve, položí snoubencům jako oddávající otázku, zda spolu chtějí vstoupit do manželství; kladnou odpovědí obou snoubenců vznikne manželství.

  Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

  Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před

  • starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které jsou matričním úřadem, nebo
  • starostou, místostarostou obce, městské části hl. m. Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které nejsou matričním úřadem, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu, anebo
  • primátorem, náměstkem primátora nebo pověřeným členem zastupitelstva hl. m. Prahy nebo statutárního města.

  Prohlášení o uzavření manželství musí být učiněno v přítomnosti matrikáře příslušného matričního úřadu.

  Jedná-li se o občanský sňatek, uskutečňuje se sňatečný obřad na místě, které k tomu určí orgán veřejné moci provádějící sňatečný obřad a v termínech stanovených radou obce.  Místem určeným pro konání svatebních obřadů u Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice je obřadní síň v budově Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, Ostrava-Radvanice. Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu nebo mimo dobu stanovenou radou obce.

  Jedná-li se o církevní sňatek, uskutečňuje se sňatečný obřad na místě určeném vnitřními předpisy oprávněné církve.

  Před uzavřením církevního sňatku musí být vydáno osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku. Osvědčení vydá příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení má platnost 6 měsíců od data vydání. K žádosti o vydání osvědčení předloží snoubenci matričnímu úřadu stejné doklady jako snoubenci, kteří budou uzavírat občanský sňatek.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu dotazník k uzavření manželství (k dispozici na matrice) a potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále "občanský zákoník").

  Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka – podrobné informace sdělí kterýkoli matriční úřad.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Po výběru místa svatebního obřadu se snoubenci obrátí na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybraná lokalita k uzavření manželství spadá. U tohoto matričního úřadu lze domluvit místo a termín uzavření manželství, má-li být manželství uzavřeno občanskou formou.

  S písemnou žádostí o vydání osvědčení o splnění požadavků občanského zákoníku pro uzavření církevního sňatku se snoubenci obrátí osobně na matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

  Bližší informace sdělí matriční úřad.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Matriční úřad podle místa uzavření manželství.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklady potřebné k uzavření manželství:

  • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu pro cizince),
  • rodný list,
  • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
  • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popř. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství)
  • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
  • osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.

  Snoubenec, který je cizincempředloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky, to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

  V případě uzavření manželství církevní formou si snoubenci (nebo jeden ze snoubenců) požádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků občasnkého zákoníku pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.

  Z důležitých důvodů může být uzavřeno manželství zástupcem, a to na základě pravomocného rozhodnutí příslušného úřadu, plné moci a za předpokladu splnění dalších podmínek uvedených v § 669 odst. 2 občanského zákoníku.
  Pokud žádá o povolení uzavření manželství zástupcem cizinec, musí kromě plné moci předložit potvrzení o tom, že bude manželství v jeho domovském státě uznáno za platné.
  Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v  případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (bližší informace sdělí kterýkoli matriční úřad).

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na kterémkoli matričním úřadu

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Zpoplatněno je uzavření manželství mezi snoubenci,

  • nemají-li trvalý pobyt na území České republiky..............................3000,- Kč
  • z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky.....  2000,- Kč

  Místo a doba stanovené radou obce pro uzavírání manželství je obřadní síň naší radnice a sobota. Uzavírání manželství na tomto místě v tuto dobu není zpoplatněno.

  Vydání povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě nebo mimo dobu stanovenou radou obce, je zpoplatněno částkou 1000,- Kč.

  Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zaplatí snoubenec 500,- Kč.

  Poplatky se platí před provedením úkonu.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.

  Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list. V případě, že u občana nastane změna skutečností, které se týkají údajů zapsaných do občanského průkazu, oddělí matriční úřad při sňatečném obřadu vyznačenou část občanského průkazu a současně vydá občanovi potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu. Občan je v tomto případě povinen do 15 dnů od obdržení oddacího listu požádat o vydání nového občanského průkazů.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání nelze učinit elektronicky.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  26.10.2023

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno