Radnice

Církevní sňatek

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Církevní sňatek

 2. Základní informace k životní situaci

  Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.
  Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem o tom, že splnili všechny požadavky pro uzavření manželství. K vydání osvědčení je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Toto osvědčení vydá matriční úřad na základě písemné žádosti snoubenců po předložení dokladů k uzavření manželství. Platnost osvědčení je 6 měsíců ode dne jeho vydání.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Snoubenci, popř. jejich zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřenými podpisy snoubenců.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Snoubenci při osobní návštěvě úřadu předloží vyplněný dotazník k uzavření manželství a žádost o vydání osvědčení a doloží originály potřebných dokladů. V dohodnutý termín si pak osvědčení vyzvednou a budou jim vráceny předložené doklady.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobní návštěvou na matrice Kde: Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, matrika, 1. p. dveře č. 14

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, 1. p. dveře č. 14

  Marcela Bartková
  referent odboru organizačního a vnitřních věcí
  599416120 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • vyplněný a podepsaný dotazník k uzavření manželství
  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
  • rodný list
  • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem)
  • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
  • pravomocný rozsudek sudu o rozvodu manželství (pokud je snoubenec rozvedený)
  • úmrtní list zemřelého manžela (pokud je snoubenec ovdovělý)
  • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera (jde-li o snoubence, který žil v partnerství)
  • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let, je nutné předložit pravomocný rozsudek soudu o povolení uzavřít manželství

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o vydání osvědčení, ta je k dispozici na matričním úřadu. Příslušným k vydání osvědčení je matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Obecně 30 dnů, individuálně po dohodě se snoubenci.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci nejsou dotčeni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání nelze učinit elektronicky.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  - Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou související předpisy

  - Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  - Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nejsou-li potřebné doklady předloženy do stanoveného termínu, nemůže být manželství uzavřeno.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, matriční úřa

 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  03.11.2021

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  Podrobnější informace poskytne matrikářka.