Radnice

Úmrtí – vydávání úmrtních listů (prvopis)

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Úmrtí – vydávání úmrtních listů (prvopis)

 2. Základní informace k životní situaci

  Zápis o úmrtí a následné vydání úmrtního listu se provádí na základě „Listu o prohlídce zemřelého“, který obdrží matriční úřad po úmrtí osoby od poskytovatele zdravotních služeb. Následně je vydán úmrtní list, který bude zaslán do vlastních rukou vyřizovateli pohřbu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Pozůstalý – vypravitel pohřbu.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Pokud je poskytovatelem zdravotních služeb doručen „List o prohlídce zemřelého“ a pohřební službou doklad o vypraviteli pohřbu, je úmrtní list zaslán na adresu vypravitele pohřbu, a to doporučeně do vlastních rukou, příp. si jej vypravitel pohřbu může převzít osobně na matričním úřadu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobní návštěvou na matričním úřadu Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, matrika, 1. p. dveře č. 14

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Odbor organizační a vnitřních věcí

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, 1. p. dveře č. 14

  Marcela Bartková
  referent odboru organizačního a vnitřních věcí
  599416120 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K vydání úmrtního listu je třeba předložit:
  • Občanský průkaz zemřelého (u cizinců pas, příp. průkaz o povolení k pobytu cizinců)
  • Rodný list
  • Oddací list v případě, že zemřelý byl ženatý (vdaná)
  • Faktura o zaplacení pohřbu (při osobním vyřízení úmrtního listu)
  • Doklad o vypraviteli pohřbu (v případě vyřízení pohřební službou)

  V případě osobního vyřízení úmrtního listu je třeba předložit také průkaz totožnosti vyřizující osoby (případně matriční doklad prokazující příbuzenský vztah k zemřelému).

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  - Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  - Vyhláška č. 207/2001Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  03.11.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno