Radnice

VYDÁVÁNÍ MATRIČNÍCH DOKLADŮ VČETNĚ DRUHOPISŮ (RODNÉ LISTY, ODDACÍ LISTY, ÚMRTNÍ LISTY)

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  VYDÁVÁNÍ MATRIČNÍCH DOKLADŮ VČETNĚ DRUHOPISŮ (RODNÉ LISTY, ODDACÍ LISTY, ÚMRTNÍ LISTY)

 2. Základní informace k životní situaci

  Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad vydat jeho druhopis.

  Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.

  Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika v Brně (Úřad městské části Brno-střed).

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Matriční úřad vydá matriční doklad:

  • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manželovi, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům a pravnukům), jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům,
  • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
  • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949,
  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

  Matriční úřad vydá školským zařízením pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči rodný list fyzické osoby umístěné v těchto zařízeních.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Pokud je poskytovatelem zdravotních služeb doručen „List o prohlídce zemřelého“ a pohřební službou doklad o vypraviteli pohřbu, je úmrtní list zaslán na adresu vypravitele pohřbu, a to doporučeně do vlastních rukou, příp. si jej vypravitel pohřbu může převzít osobně na matričním úřadu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.

  Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed.

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice je matričním úřadem.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žadatel předloží:

  • doklad, kterým prokáže svoji totožnost (občanský průkaz, cestovní pas)
  • matriční doklad (například rodný list, oddací list) nebo jinou veřejnou listinu, kterou prokáže, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů jeho rodiny, jeho sourozenců, nebo kterou prokáže, že je matriční doklad  nezbytný pro uplatnění jeho práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

  Za členy rodiny se pro tento účel považuje manžel, rodiče děti, prarodiče, vnuci a pravnuci.

  Pokud žádost vyřizuje zplnomocněný zástupce, je třeba předložit také plnou moc.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o vystavení druhopisu matričního dokladu je k dispozici na matrice.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za vydání druhopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu je třeba uhradit správní poplatek ve výši 300 Kč v hotovosti. Bezplatně se vydává pouze prvopis matričního dokladu.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Při osobní návštěvě se druhopis matričního dokladu vydává bezodkladně. Pokud je žádost zaslána poštou, je vyřízena nejpozději do 30 dnů od doručení příslušnému matričnímu úřadu.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci nejsou stanoveni.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Vyřízení žádosti o vydání druhopisu matričního dokladu elektronicky prozatím zákon neumožňuje.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  27.03.2024

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno