Radnice

Projednávání přestupků

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Projednávání přestupků

 2. Základní informace k životní situaci

  Správní orgány jsou z úřední povinnosti povinny projednávat přestupky. Jako přestupek je označeno jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně o přestupcích č. 200/1990 Sb., nebo jiném zákoně. Za přestupek je odpovědný ten, kdo v době spáchání přestupku dovršil hranici 15 let a byl příčetný

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Každý občan, který je přestupkem postižen popř. poškozen nebo byl svědkem přestupku.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Přestupek je možno oznámit Policii ČR, Městské policii nebo přímo správnímu orgánu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Každý občan může podat písemně nebo ústně do protokolu oznámení o spáchání přestupku. Jedná-li se o přestupek ublížení na cti nebo o přestupek spáchaný mezi osobami blízkými, pak je potřebné podání návrhu na zahájení řízení o přestupku a projednání celé věci. Návrh může být podán ústně do protokolu nebo písemně a musí obsahovat určení kdo je postiženou osobou, koho navrhovatel označuje za pachatele a kde, kdy a jakým způsobem byl přestupek spáchán. Návrh je nutno podat nejpozději do 3 měsíců od okamžiku, kdy se navrhovatel o přestupku dozvěděl nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, Těšínská 87/281,   716 00 Ostrava-Radvanice
  Městská policie
  Policie České republiky

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, 1. p. dveře č. 14

  Jana Sedláková
  referent pro přestupky a kulturu
  +420599416113 22 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Platný průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádné.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Žádné.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Řízení o přestupku musí být zahájeno bezodkladně, nejpozději však do 60-ti dnů od podání oznámení o přestupku. Přestupek nelze projednat po uplynutí lhůty jednoho roku od jeho spáchání.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníkem řízení je obviněný ze spáchání přestupku, navrhovatel a poškozený, pokud je projednávána náhrada materiální škody.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Předkládání a navrhování důkazů, pokud souvisí s projednáním přestupku, povinnost podat k prověření oznámení vysvětlení, povinnost dostavit se k ústnímu jednání.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  posta@radvanice.ostrava.cz – podání musí být vždy elektronicky podepsáno

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  Zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  V blokovém řízení uložením blokové pokuty - opravný prostředek nelze podat.

  V příkazním řízení - pak lze do 15 dnů od doručení podat odpor a to u správního orgánu, který příkaz vydal. Podáním odporu se příkaz ruší a přestupek se projednává ve správním řízení.

  Ve správním řízení vydáním rozhodnutí - účastník řízení může do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, oboru vnitra a krajského živnostenského úřadu, podáním učiněným u Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, odboru organizačního a vnitřních věcí.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Tomu, kdo se bezdůvodně nedostaví k podání vysvětlení, může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 1.000,- Kč. Od 1.7.2006 až do výše 5.000 Kč.
  Tomu, kdo závažně ztěžuje postup správního orgánu tím, že se bez omluvy nedostaví na předvolání ke spr. orgánu, navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek nebo neuposlechne pokynů úřední osoby, může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 50.000,- Kč.
  Účastník řízení nebo svědek, který se bez náležité omluvy nebo bez závažného důvodu nedostaví na opětovné předvolání ke správnímu orgánu, může být předveden Policií ČR nebo Městskou policií.Jestliže navrhovatel vezme svůj návrh zpět, nedostaví se, ač řádně a včas předvolán, bez náležité omluvy nebo bez důležitého důvodu k ústnímu jednání nebo pokud se prokáže, že skutek nespáchal obviněný, skutek se nestal nebo obviněnému nebude spáchání přestupku prokázáno, pak správní orgán uloží navrhovateli povinnost nahradit náklady řízení ve výši 1.000,- Kč.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar

  ÚMOb Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí.

 24. Kontaktní osoba
  Jana Sedláková
  referent pro přestupky a kulturu
  +420599416113 22 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  03.11.2021

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  Lze získat na odboru OaVV ÚMOb Radvanice a Bartovice