Radnice

Projednávání přestupků

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Projednávání přestupků

 2. Základní informace k životní situaci

  Správní orgány jsou z úřední povinnosti povinny projednávat přestupky. Jako přestupek je označeno jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně o přestupcích č. 200/1990 Sb., nebo jiném zákoně. Za přestupek je odpovědný ten, kdo v době spáchání přestupku dovršil hranici 15 let a byl příčetný

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Každý občan, který je přestupkem postižen popř. poškozen nebo byl svědkem přestupku.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Přestupek je možno oznámit Policii ČR, Městské policii nebo přímo správnímu orgánu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Každý občan může podat písemně nebo ústně do protokolu oznámení o spáchání přestupku. Jedná-li se o přestupek ublížení na cti nebo o přestupek spáchaný mezi osobami blízkými, pak je potřebné podání návrhu na zahájení řízení o přestupku a projednání celé věci. Návrh může být podán ústně do protokolu nebo písemně a musí obsahovat určení kdo je postiženou osobou, koho navrhovatel označuje za pachatele a kde, kdy a jakým způsobem byl přestupek spáchán. Návrh je nutno podat nejpozději do 3 měsíců od okamžiku, kdy se navrhovatel o přestupku dozvěděl nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, Těšínská 87/281,   716 00 Ostrava-Radvanice
  Městská policie
  Policie České republiky

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Platný průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádné.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Žádné.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Řízení o přestupku musí být zahájeno bezodkladně, nejpozději však do 60-ti dnů od podání oznámení o přestupku. Přestupek nelze projednat po uplynutí lhůty jednoho roku od jeho spáchání.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníkem řízení je obviněný ze spáchání přestupku, navrhovatel a poškozený, pokud je projednávána náhrada materiální škody.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Předkládání a navrhování důkazů, pokud souvisí s projednáním přestupku, povinnost podat k prověření oznámení vysvětlení, povinnost dostavit se k ústnímu jednání.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  posta@radvanice.ostrava.cz – podání musí být vždy elektronicky podepsáno

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  03.11.2021

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno