Radnice

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

 2. Základní informace k životní situaci

  Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je dokladem o způsobilosti snoubence (občana ČR nebo osoby, která je osobou bez státního občanství, dále jen „bezdomovec“, jíž byl povolen trvalý pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů) k uzavření manželství v cizině

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Snoubenec, příp. jeho zmocněnec na základě úředně ověřené plné moci.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání vyplněné žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a předložení potřebných dokladů. V dohodnutém termínu si pak žadatel vyzvedne toto vysvědčení

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobní návštěvou na matričním úřadě, příp. zasláním písemné žádosti o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství na:
  - matriční úřad podle místa trvalého pobytu
  - matriční úřad podle posledního trvalého pobytu na území České republiky před odchodem do ciziny
  - Úřad městské části Praha 1, pokud takový pobyt žadatel nikdy neměl
  - zdržuje-li se žadatel trvale v cizině, může mu doklad vydat i zastupitelský úřad České republiky v cizině

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Odbor organizační a vnitřních věcí

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  - občanský průkaz, příp. cestovní pas
  - rodný list
  - výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu(lze nahradit OP)
  - výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit OP)
  - úřední doklad o bydlišti a osobním stavu vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel v cizině
  - pravomocný rozsudek soudu o rozvodu předchozího manželství, příp. úmrtní list zemřelého manžela
  Od druhého snoubence předkládá žadatel:
  - cestovní doklad
  - rodný list s překladem a příslušnými ověřeními

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o vysvědčení o právní způsobilosti – formulář je k dispozici na matričním úřadě.
  Vydané vysvědčení má platnost 6 měsíců ode dne jeho vydání.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek činí 500,- Kč.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Obecně 30 dnů, individuálně po dohodě s účastníky řízení.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Po uzavření v cizině může český státní občan požádat o zápis uzavření tohoto manželství do zvláštní matriky, vedené Úřadem městské části Brno- střed, která vede matriční knihy, do nichž se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, k nimž došlo v cizině. Po provedení zápisu zvláštní matrika vyhotoví oddací list.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  26.10.2023

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno