Radnice

Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy

 2. Základní informace k životní situaci
  Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

  Výpisy z informačních systémů veřejné správy a základních registrů: 

   • z veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
   • z živnostenského rejstříku
   • z katastru nemovitostí
   • výpis snímku z katastrální mapy
   • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
   • z insolvenčního rejstříku
   • z rejstříku trestů
   • z rejstříku trestů právnických osob
   • z bodového hodnocení řidiče
   • výpis údajů z registru obyvatel
   • veřejný výpis údajů z registru osob
   • neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru osob
   • výpis o využití údajů z registru obyvatel
   • záznam o využívání údajů v registru osob

   Žádosti:

   • o změnu údajů v registru obyvatel
   • o reklamaci údajů při zjištění nesouladu v registru osob
   • o poskytnutí údajů třetí osobě

   Zápisy do MA ISOH (Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství):

   Od 1. 1. 2009 slouží kontaktní místa Czech Point k vygenerování a předání přihlašovacích údajů do informačního systému MA ISOH. Czech Point může realizovat následující druhy zápisů:

   • registrace a vydání přístupových údajů
   • změny v přiřazení provozoven uživatelským účtům
   • vygenerování jednorázového hesla k existujícímu účtu

   Přijetí podání podle živnostenského zákona (§72):

   • Registr živnostenského podnikání - podání pro právnické osoby
   • Registr živnostenského podnikání - podání pro fyzické osoby

   Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby a z elektronické do listinné podoby.

   Datové schránky

   • žádost o zřízení datové schránky
   • žádost o znepřístupnění údajů k datové schránce a vydání nových
   • žádost o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
   • žádost o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby
   • žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
   • žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
   • žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM
   • žádost o povolení dodávání dokumentů do datové schránky
   • žádost o zrušení dodávání dokumentů do datové schránky
   • oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM
   • vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky

   Zprostředkovaná identifikace

   Vychází ze zákona č. 253/2008 Sb. který řeší opatření zabraňující zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Pokud účastník obchodního vztahu musí prokázat svoji totožnost tzv. "tváří v tvář" a přitom se k určitým obchodním jednáním nemůže dostavit osobně, tak právě v těchto případech lze s výhodou využít služby Zprostředkované identifikace. Účelem této služby je tedy, za podmínek stanovených zákonem, jednoznačně identifikovat osoby obchodního vztahu a tím zamezit nelegálním tokům peněz, které by mohly pocházet z trestné činnosti prostřednictvím fiktivních osob či firem. 

  1. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

   O vydání ověřeného výpisu:  z veřejné evidence může požádat jakákoli fyzická i právnická osoba (není ověřována totožnost žadatele), z neveřejné evidence může požádat osoba, které se příslušný výpis týká po prokázání své totožnosti (např. platným občanským průkazem nebo cestovním pasem). V případě žádosti o vydání výpisu z bodového hodnocení řidiče je někdy nezbytné doložit i platný řidičský průkaz. Výpisy z neveřejných evidencí je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČR a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.  Poznámka: po provedení úkonu se plná moc žadateli o výpis nevrací.

   O vydání přístupu do MA ISOH může požádat osobně provozovatel zařízení ke sběru autovraků či zmocněnec na základě úředně ověřené plné moci, a to po předložení: identifikace provozovatele – tj. výpisu z obchodního rejstříku (lze vystavit při podání žádosti o autorizaci přímo na pracovišti Czech POINT) , identifikace žadatele – tj. platného občanského průkazu a plné moci k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH. Plnou moc vystavuje za žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění přístupu do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis.

   Žadatelem v případě podání zpracovávaných agendou Czech POINTmůže být fyzická a právnická osoba, stejně tak v případě autorizované konverze. V případě žádostí spojených s ISDS (informačním systémem datových schránek) je žadatel povinen prokazovat totožnost.

   1. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

    Výpis z veřejných rejstříků: o výpis z Veřejných rejstříků (zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob) může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti identifikačního čísla osoby (IČO) zapsané v jednom z veřejných rejstříků.

    Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob se rozumí:

    • spolkový rejstřík
    • nadační rejstřík
    • rejstřík ústavů
    • rejstřík společenství vlastníků jednotek
    • obchodní rejstřík
    • rejstřík obecně prospěšných společností
    • Výpis z živnostenského rejstříku: o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti identifikačního čísla (IČO) organizace.
    • Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů:

    Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.

    Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.

    Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Pro získání výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je nutné znát pouze identifikační číslo organizace.

    • Výpis z katastru nemovitostí:

    O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.

    • Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.
    • Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu případně číslo popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto případě je poplatek za ověřený výstup stejný jako v předchozím případě.

    O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.

    Na kontaktních místech lze žádat o úplný nebo částečný výpis z Katastru nemovitostí, kdy lze vydat výpis např. pouze s některými nemovitostmi, uvedenými na listu vlastnictví.

    Požádat lze rovněž o výpis snímku z katastrální mapy. V tomto případě musí žadatel znát v případě pozemku údaje o parcele (kmenové číslo a poddělení čísla), nebo v případě stavby typ a číslo stavby.

    • Výpis z insolvenčního rejstříku:

    Insolvenční rejstřík je informační systém veřejné správy, který je spravován Ministerstvem spravedlnost ČR.  Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

    Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou parametrů – identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (hledání konkrétní osoby). Poplatek za ověřený výpis se řídí zákonem o správních poplatcích, tzn. 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za každou následující stranu.

    • Výpis z Rejstříku trestů: Žadatel o výpis z Rejstříku trestů musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci. Žadatel může požádat, aby do výpisu byly zahrnuty také údaje z Rejstříku trestů z jiného členského státu EU, v němž žadatel pobýval. Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Na základě podepsané písemné žádosti odešle pracovník Czech POINT elektronickou žádost na Rejstřík trestů, který odpoví buď předáním výpisu, nebo informací o zařazení žádosti do tzv. manuálního zpracování. V případě, že Rejstřík trestů odpoví předáním elektronického výpisu, se tento výpis vytiskne, doplní ověřovací doložkou a zkompletuje. V případě tzv. manuálního zpracování je žadateli pouze vytištěn informační lístek, který obsahuje lhůtu, do kdy by měl být výpis připraven. Žadatel se v daném termínu dostaví na libovolné kontaktní místo a na základě informačního lístku a dokladu totožnosti si nechá vydat výpis z Rejstříku trestů. 
    • Výpis z rejstříku trestů právnických osob: v souvislosti s přijetím zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, a zákona č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, vznikla na Ministerstvu spravedlnosti evidence Rejstříku trestů právnické osoby. Z této evidence je vydáván výpis z Rejstříku trestů právnické osoby. Údaje z evidence Rejstříku trestů právnických osob, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné, žadatelem může být kterákoliv fyzická osoba. Z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává. Žádost se netiskne, ani nearchivuje.
    • Výpis z bodového hodnocení řidiče: o výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Pro dohledání řidiče v registru je možné nepovinně zadat i číslo řidičského průkazu.     
    • Výpis údajů z registru obyvatel (ROB) – neveřejný. Žadatel může v této agendě požádat o výpis referenčních údajů, které jsou o jeho osobě vedeny v registru obyvatel (ROB). Provádí se ověření totožnosti žadatele nebo zmocnitele.
    • Výpis údajů z registru osob (ROS) – neveřejný. V této agendě lze požádat o výpis referenčních údajů podnikající fyzické osoby, evidované v registru osob (ROS). Provádí se ověření totožnosti žadatele, který musí být danou podnikající fyzickou osobou, nebo musí být touto osobou zplnomocněn.
    • Veřejný výpis údajů z registrů osob (ROS). Žadatel může požádat o výpis referenčních údajů libovolné podnikající fyzické osoby či organizace, evidované v registru osob (ROS). Neprovádí se ověření totožnosti žadatele.
    • Výpis o využití údajů z registru obyvatel (ROB). Žadatel může požádat o výpis využívání referenčních údajů o jeho osobě v ROB orgány veřejné moci. Provádí se ověření totožnosti žadatele nebo zmocnitele. Volí se období, za které se výpis požaduje.
    • Výpis o využití údajů z registru osob (ROS). Žadatel může požádat o výpis využívání referenčních údajů podnikající fyzické osoby či organizace v ROS orgány veřejné moci. Provádí se ověření totožnosti žadatele. Žadatel musí být osobou oprávněnou jednat za danou organizaci či přímo danou podnikající fyzickou osobou. Volí se období, za které se výpis požaduje.
    • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel. Žadatel může požádat o změnu nesprávných referenčních údajů, které jsou o něm vedeny v registru obyvatel (ROB). Žadatel může žádat o změnu svých údajů osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce či zákonného zástupce.
    • Žádost o změnu v registru osob. Žadatel může požádat o změnu nesprávných referenčních údajů, které jsou o podnikající fyzické osobě či organizaci vedeny v registru osob (ROS). Žadatelem musí být osoba oprávněná jednat za danou organizaci či přímo daná podnikající fyzická osoba.
    • Žádost o poskytování údajů třetí osobě. Žadatel může požádat (nebo odvolat) poskytování svých referenčních údajů z registru obyvatel (ROB) a jejich změn třetí osobě. Referenční údaje jsou následně zasílány do datové schránky třetí osoby v rozsahu, který si určí žadatel. Žadatel může podat žádost osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce či zákonného zástupce.
    • Datové schránky:

    Kontaktní místo veřejné správy je prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek. Na kontaktním místě lze zajistit zřízení datové schránky na žádost, přidat pověřenou osobu, zneplatnit přístupové údaje či znepřístupnit datovou schránku.

    Na Czech POINTu není možné zjistit stav doručení přístupových údajů prostřednictvím České pošty (kdy byly zaslány, či na jakou adresu). Informace tohoto typu je možné získat pouze na Infolince datových schránek.

    Veškeré informace k informačnímu systému datových schránek naleznete na www.datoveschranky.info . Při jakémkoliv podání v souvislosti s ISDS musí žadatel předložit platný doklad totožnosti. Zastupuje-li žadatel jinou osobu, musí být touto osobou zplnomocněn na základě plné moci, která je sepsána za tímto účelem a je notářsky ověřená.

    • V případě, že je zřizována datová schránka pro právnickou osobu na žádost, je nutné navíc k žádosti doložit jmenovací dekret, usnesení valné hromady, či jakýkoliv jiný dokument, který určuje danou osobu jako jednatele či statutární orgán za danou právnickou osobu. I tento dokument musí být úředně ověřen. Všechny přiložené dokumenty k žádosti jsou konvertovány do elektronické podoby. Žádosti pak vždy spadají do správního řízení. Konverze je v těchto případech provedena zdarma.

    Na kontaktních místech veřejné správy (Czech POINT) jsou zajišťovány následující agendy datových schránek:

    • Žádost o zřízení datové schránky. Na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT je možné podat žádost o zřízení datové schránky. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží žadateli ke kontrole a k podpisu. Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží žadatel přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.
    • Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost. Použije se v případě, kdy žadatel potřebuje znepřístupnit datovou schránku podle § 11 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
    • Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky. Použije se k obnovení dříve znepřístupněné datové schránky.
    • Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových. V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží žadateli ke kontrole a k podpisu. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde si žadatel vyzvedne nové přístupové údaje.
    • Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových. Tímto způsobem lze zjistit stav žádosti o zaslání nových přístupových údajů k datové schránce. Využít jej mohou žadatelé, kteří požadovali zaslání přístupových údajů prostřednictvím emailové adresy, a z nějakého důvodu jim přístupové údaje nebyly doručeny. Pracovník kontaktního místa nalezne pomocí formuláře chybu, vyřeší ji a dokončí doručení nových přístupových údajů k datové schránce.
    • Žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM. Dojde k nastavení datové schránky do režimu OVM. Povýšení slouží pro schránky fyzických osob, podnikajících fyzických osob nebo právnických osob. Datová schránka se pak může chovat jako datová schránka orgánu veřejné moci. Nastavením do režimu OVM vzniká povinnost vždy komunikovat prostřednictvím datové schránky.
    • Žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM. Podáním žádosti dojde ke zrušení nastavení datové schránky v režimu OVM.
    • Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky. Dojde k přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky. V oznámení je nutné zvolit typ oprávnění (pověřená osoba, administrátor). Dále je potřeba nastavit práva pro přístup pověřené osoby.
    • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby). Dojde ke smazání pověřené osoby, která má přístup k datové schránce. Smazáním pověřené osoby dojde ke zneplatnění jejich přístupových údajů.
    • Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO. Datová schránka se nastaví do speciálního režimu, kdy je možné doručovat komerční datové zprávy do dané datové schránky. Tato služba je na straně ISDS zpoplatněna.
    • Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO. Zruší se doručování komerčních zpráv do datové schránky. Je možné pouze komunikovat s orgány veřejné moci.
    • Autorizovaná konverze

    Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zavádí termín (autorizovaná) konverze dokumentů. Technické parametry ke konverzi specifikuje vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.

    Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Konverzí se rovněž nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.

    Pro veřejnost je určena tzv. autorizovaná konverze na žádost, která funguje následujícím způsobem.

    Konverze z listinné do elektronické podoby – žadatel přinese listinu, kterou chce konvertovat, a zvolí si formu výstupu – CD/DVD nebo možnost zaslání do tzv. Úschovny, tedy do úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej nejpozději do 7 dnů vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi. Výstupem konverze bude dokument v elektronické podobě ve formátu PDF verze 1.7 a vyšší.

    Konverze z elektronické do listinné podoby – elektronický dokument, který chce žadatel konvertovat, je možné přinést na CD/DVD nebo vložit do Úschovny (datového úložiště) ručně či posláním z datové schránky žadatele. V tomto případě s sebou žadatel přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci. Vstupní elektronický dokument musí být ve formátu PDF verze 1.3 a vyšší.

    • Zprostředkovaná identifikace:

    Služba zprostředkovaná identifikace vychází ze zákona č. 253/2008 Sb. který řeší opatření zabraňující zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Pokud účastník obchodního vztahu musí prokázat svoji totožnost tzv. "tváří v tvář" a přitom se k určitým obchodním jednáním nemůže dostavit osobně, tak právě v těchto případech lze s výhodou využít služby zprostředkované identifikace. Účelem této služby je tedy, za podmínek stanovených zákonem, jednoznačně identifikovat osoby obchodního vztahu a tím zamezit nelegálním tokům peněz, které by mohly pocházet z trestné činnosti prostřednictvím fiktivních osob či firem.

    Komu je určeno: služba je určena všem fyzickým osobám a podnikatelským subjektům.
    Kdo vyžaduje provedení zprostředkované identifikace: zprostředkovanou identifikaci mohou klienti využít při obchodních jednáních u tzv. povinných osob, tj. u osob, které musí za určitých podmínek klienta vždy jednoznačně ztotožnit, jsou to zejména: banky, spořitelní a úvěrová družstva, finanční instituce jako například investiční společnosti, platební instituce, poskytovatelé leasingu, záruk, úvěrů nebo peněžních půjček, pojišťovny, směnárny, kasina, obchodníci s nemovitostmi, některé právní profese, bazary a zastavárny a také jakýkoliv podnikatelský subjekt před uskutečněním obchodu mimo obchodní vztah pokud dosáhne hodnoty nad 15 000 EUR.

    Co je k této službě potřeba a kdo o ni může požádat? Požádat o provedení zprostředkované identifikace může jakákoliv fyzická osoba, která se nemůže dostavit k jednání u povinné osoby osobně, a jejíž identifikace má být provedena zprostředkovaně. O tuto službu může rovněž požádat i zmocněnec, který na základě ověřeného podpisu v plné moci zastupuje jinou fyzickou osobu, která je v roli účastníka obchodu. Žádost musí daná osoba podat na kontaktním místě osobně, zpravidla postačí ústně a vyřízena je na počkání.

    Pro vyřízení podané žádosti musí žadatel předložit platný průkaz totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas), podle kterého je možné provést jednoznačné ztotožnění. K porovnání některých zjištěných údajů může být požadováno předložení dalších podpůrných dokladů (např. jiný průkaz totožnosti, rodný list, zaměstnanecký průkaz, potvrzení o pobytu apod.). Součástí žádosti musí být vždy jasně a zcela konkrétně uvedeno, kdo, na čí žádost a pro jaký účel byla identifikace provedena, včetně identifikačních údajů klienta a dalších příloh (např. založení účtu v bance, uzavření smlouvy o úvěru, leasingu, jiné obchodní smlouvy apod.).

    Jakou podobu má vystavená listina? Kontaktní místo sepíše o identifikaci listinu a připojí k ní neoddělitelně kopie všech dokladů, z nichž identifikační údaje zjišťovalo. Tato listina, po jejím kompletním vyhotovení, získá následně status veřejné listiny, a jako taková může být přímo použita k prokázání identifikace jak u povinných osob v České republice, tak i v některých cizích státech, které mají s Českou republikou uzavřenu úmluvu o zrušení požadavků ověřování cizích veřejných listin.

    1. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

     Všechny služby, jež agenda Czech POINT poskytuje, jsou zahajovány ústní žádostí na příslušném pracovišti.

     1. Na které instituci životní situaci řešit

      Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, popřípadě kterékoliv pracoviště Czech Point.

     2. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

      Pracoviště Czech POINT na ÚMOb Radvanice a Bartoivce
      odbor organizačního a vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice

      Úřední hodiny:

      Pondělí:

      8:00 - 11:30

      12:30 - 17:00
      Středa: 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
      Marcela Bartková
      referent odboru organizačního a vnitřních věcí
      +420599416120 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
     3. Jaké doklady je nutné mít s sebou

      V případě žádosti o vydání výpisu:

      • z Rejstříku trestů musí doložit žadatel svou totožnost (platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem). Osoba v zastoupení musí doložit svou totožnost a úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc)
      • z Bodového hodnocení řidiče musí doložit žadatel svou totožnost (platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem) a někdy platný řidičský průkaz. Osoba v zastoupení musí doložit svou totožnost a úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc)
      • V případě vydání výpisů z veřejných evidencí nepředkládá žadatel žádné doklady.

      V případě žádosti o autorizaci kontaktní osoby, která žádá o oprávnění přístupu do MA ISOH (Modulu Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství) za účelem podání agendy nebo její kontroly, je nutné předložit: identifikaci provozovatele – tj. výpis z obchodního rejstříku (lze vystavit při podání žádosti o autorizaci přímo na pracovišti Czech POINT), identifikaci žadatele – tj. platný občanský průkaz a plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH. Plnou moc vystavuje za žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění přístupu do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis a musí být vystavena na předepsaném tiskopise (viz FORMULÁŘE)

      V případě jakýchkoli podání doloží žadatel svou totožnost.

      V žádostech o autorizovanou konverzi nepředkládá žadatel žádné doklady.

      1. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

       Nejsou stanoveny formuláře.

      2. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
       1. výpisy z   evidencí

        cena za

        1. stranu

        cena za   každou 

        další stranu

        výpis z   rejstříku trestů

        100,-Kč

         0,-Kč

        výpis z   rejstříku trestů právnických osob

        100,-Kč

        50,-Kč

        výpis z   veřejného rejstříku

        100,-Kč

        50,-Kč

        výpis z   živnostenského rejstříku

        100,-Kč

        50,-Kč

        výpis z   insolvenčního rejstříku

        100,-Kč

        50,-Kč

        výpis z   bodového hodnocení řidiče

        100,-Kč

        50,-Kč

        výpis z katastru   nemovitostí

        100,-Kč

        50,-Kč

        výpis   snímku z katastrální mapy

        100,-Kč

        50,-Kč

        výpis ze   seznamu kvalifikovaných dodavatelů

        100,-Kč

        50,-Kč

        výpis z   registru účastníku provozu modulu autovraků ISOH

        100,-Kč

        50,-Kč

        výpis z   registru osob

        100,-Kč

        50,-Kč

        výpis z   registru obyvatel

        100,-Kč

        50,-Kč

        autorizovaná   konverze dokumentů

         30,-Kč

        30,-Kč

        zprostředkovaná   identifikace

        200,-Kč

         0,-Kč

      3. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

       Ověřený výpis z informačního systému veřejné správy, popř. oprávnění k přístupu do MA ISOH obdrží žadatel bezprostředně po podání žádosti. Všechna podání jsou zpracovávána rovněž bezprostředně po podání žádosti. Autorizovanou konverzi zpracovává pracoviště zpravidla okamžitě, v případě, že se jedná o velký objem konvertovaných dokumentů, je s žadatelem dohodnuta doba předání.

       1. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

        Nejsou další účastníci.

       2. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

        Nejsou stanoveny.

       3. Elektronická služba, kterou lze využít

        Žádost nelze zaslat v elektronické podobě.

       4. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

        Nejsou stanoveny.

       5. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

        Nejsou stanoveny.

       6. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

         

        Nahlížení do katastru nemovitostí http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
        Neoficiální výpisy z obchodního rejstříku www.justice.cz
       7. Související životní situace a návody, jak je řešit
       8. Popis byl naposledy aktualizován

        26.10.2023

       9. Datum konce platnosti popisu

        Neuvedeno