Povolování staveb, stavebních úprav a odstraňování staveb

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Povolování staveb, stavebních úprav a odstraňování staveb

 2. Základní informace k životní situaci

  Prvním krokem procesu povolení stavby je vydání územního rozhodnutí.

  Podle záměru se jedná o:

  rozhodnutí o umístění stavby

  rozhodnutí o změně využití území

  rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území

  rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků je v působnosti úřadů městských obvodů

  rozhodnutí o ochranném pásmu

  Dále může následovat:

  U obecného stavebního úřadu a speciálního stavebního úřadu:

  ohlášení stavby, stavební povolení, oznámení posuzované stavby autorizovaným inspektorem, povolení změny stavby před jejím dokončením, vydání kolaudačního souhlasu, oznámení o užívání stavby, vydání kolaudačního rozhodnutí, změna v užívání stavby, odstranění stavby

   -          Stavební úprava, (při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby, např. výměna oken, zateplení fasády*) - nevyžaduje povolení stavebního úřadu

  * nesmí však negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby, nesmí jít o stavbu, která je kulturní památkou,   nesmí se zasáhnout do nosných konstrukcí stavby

   -          Stavba (altán, přístřešek apod.) do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo o stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umísťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha částí pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci - nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas

   -          Skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení – nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas

  -          Bazén do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo pozemku pro rodinnou rekreaci v zastavěném území umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranic pozemku - nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatelem o územní rozhodnutí a ostatní rozhodnutí a povolení může být právnická nebo fyzická osoba způsobilá k jednání, která je jednoznačně identifikovatelná ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti včetně příloh.

 5. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí,  Těšínská 87/281, 716 00  Ostrava – Radvanice

 6. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
  Ing. Jana Lutonská
  referent stavebního řádu
  599416144 B2 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281 Stavební úřad
  Ing. Věra Raisová
  vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
  599416142 B1 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
  Věra Tomášková
  referent stavebního řádu
  599416141 B3 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Ohlášení odstranění ZDE

  Ohlášení stavby ZDE

  Žádost o stavební povolení ZDE

  Žádost o vydání kolaudačního souhlasu ZDE

  Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora ZDE

  Oznámení změny v užívání stavby ZDE

  Žádost o povolení předčasného užívání stavby ZDE

  Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků ZDE

  Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby ZDE

  Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území ZDE

  Žádost o vydání společného rozhodnutí a stavebního povolení ZDE

  Žádost o přidělení č.p./č.ev. ZDE

  Společné oznámení záměru ZDE

  Oznámení záměru ZDE

  Ohlášení dokončení stavby ZDE

   

   

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Dle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů činí lhůta u správních řízení stavebního úřadu 60 dnů od zahájení řízení.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  13.01.2021

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno