Obtěžování kouřem z komína nebo pálením zahradního odpadu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Obtěžování kouřem z komína nebo pálením zahradního odpadu

 2. Základní informace k životní situaci
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství
  a ochrany ovzduší

  V každém případě bychom se nejprve měli snažit se sousedem dohodnout. V naprosté většině případů sousedé vedle nás žijí již mnoho let a zejména pokud patří mezi ty ,,dříve narozené“ si mnohdy neuvědomují, že něco dělají špatně a svého souseda, se kterým jinak vychází přátelsky, obtěžují. Porozprávět si v klidu o problému, který máme, a o našich obavách např. z ohrožení zdraví našich dětí a nás samých, přinese většinou mnohem výsledky, než začít jednat rozpoutáním osobního konfliktu, který se pak třeba léta nebude dařit urovnat.

  Bohužel, ani nová legislativa neumožňuje v případě fyzických osob (souseda) vstupovat
  do obydlí za účelem kontroly lokálních topenišť. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v našem případě Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, však i bez vstupu do obydlí může zkontrolovat přípustnou tmavost kouře, nedodržení přípustné tmavosti kouře je přestupkem projednávaným podle § 23 zákona o ochraně ovzduší.

  Měření tmavosti kouře je v této chvíli v podstatě jedinou metodou využitelnou pro kontrolu provozu kotlů v rodinných domech a uznávaným podkladem pro projednání přestupků. Pro zjišťování tmavosti kouře se používá Ringelmannova stupnice, která se sestává ze šesti čtvercových polí na bílém podkladě, odpovídající příslušným stupňům tmavosti kouře. Ringelmannova stupnice se porovnává s kouřovou vlečkou v místě výstupu kouře z koruny komína a určí se stupeň tmavosti kouře. Při měření se provádí postupně 30 stanovení stupně tmavosti kouře v pravidelných půlminutových intervalech. Délka jednoho odečtu činí 5 sekund. Měření se vyhodnotí jako průměrná tmavost kouře ze třiceti odečtů.
  Do vyhodnocení se nezohledňuje doba uvádění spalovacího stacionárního zdroje do provozu v trvání nejdéle 30 minut, pokud není v povolení provozu stanoveno jinak. Přípustná tmavost kouře pak odpovídá stavu, kdy vypočtená průměrná tmavost kouře není vyšší, nebo jiné barvy, než stupeň
  2 Ringelmannovy stupnice. V případě, že naměřené výsledky nejsou v souladu s požadavky zákona
  o ochraně ovzduší., přistoupí magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí k řešení přestupku. Jedná-li se o první případ porušení zákona, pak je možno situaci řešit vyžádáním si informací o provozu kotle od daného člověka, který kotel provozuje a následným nařízením určitých nápravných opatření s cílem zlepšení provozu kotle, tj. např. vyčištění kotle, komína, seřízení kotle, používaní paliva, které je pro daný kotle určené výrobcem apod. Jde-li však o opakované porušování zákona,
  kdy se stanovení nápravných opatření míjí s účinkem, pak se přistoupí k restriktivním opatřením,
  tj. k řešení uložením pokuty.

  Zákon o ochraně ovzduší pamatuje také na spalování v otevřených ohništích, kde je podle § 16 odst. 4 možné spalovat pouze suché materiály rostlinného původu, neznečištěné chemickými látkami.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  23.03.2015

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno