Povolování kácení stromů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Povolování kácení stromů

 2. Základní informace k životní situaci
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  1. vlastník pozemku – v případě více spoluvlastníků žádost podávají všichni současně  

  2. nájemce pozemku se souhlasem vlastníka – v případě více nájemců žádost podávají všichni současně a doloží kopii nájemní smlouvy 

  3. jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém se dřeviny rostoucí mimo les, nacházejí.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Povolení orgánu ochrany přírody není potřeba ke kácení dřevin za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí:

  1. u dřevin o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
  2. pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
  3. pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin
  4. pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha
   se způsobem využití pozemku zeleň.
  1. z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.
  2. U dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

   

  Pro ostatní případy je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

   

  Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě
  se silničním správním úřadem a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany

  přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem.

   

  Věcně a místně příslušným správním orgánem pro oznámení dle bodu 5. a 6. je Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Správní řízení o povolení kácení dřevin je zahájeno na základě podané písemné žádosti.

  Žádost musí obsahovat:

  • jméno a adresu žadatele,
  • označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
  • doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele, k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
  • specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,
  • udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
  • zdůvodnění žádosti.

  Formulář ke stažení ZDE

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí, Pavla Kolářová – tel. 599 416 143, e-mail: pkolarova@radvanice.ostrava.cz

  Pavla Kolářová
  referent pro životní prostředí
  599416143 B5 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281 Stavební úřad
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatku.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  23.03.2015

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno