Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 2. Základní informace k životní situaci

  Statutární město Ostrava obecně závaznou vyhláškou č. 15/2023, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství stanovilo místní poplatek za užívání veřejného prostranství a podrobnosti jeho vybírání na území statutárního města Ostravy.

  Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních a reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická nebo právnická osoba, která bude veřejné prostranství zvláštními způsoby užívat. ( nebo její oprávněný zástupce).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání ohlášení příslušnému úřadu městského obvodu, podmínky stanoví obecně závazná vyhláška SMO.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním ohlášení.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor financí a rozpočtu, ul. Těšínská 87/281, 716 00, Ostrava-Radvanice.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  V úředních hodinách ( PO a ST 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00) na Úřadě městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor financí a rozpočtu, 1. patro, kancelář č. 13:

  Lucie Bartková
  referent odboru financí a rozpočtu
  +420599416133 13 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  ◦Občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující totožnost,

  ◦Zplnomocnění statutárního orgánu společnosti k jednání za společnost.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  a) Sazby poplatku

  - výkopové práce: 10,- Kč za m2 a den

  - dočasné stavby pro prodej a služby: 10,- Kč za m2 a den nebo 100,- Kč za m2 a měsíc

  - zařízení pro prodej (stánky): 20,- Kč za m2 a den nebo 100,- Kč za m2 a týden nebo 300,- Kč za m2 a měsíc

  - zařízení pro služby: 10,- Kč za m2 a den nebo 60,- Kč za m2 a týden nebo 230,- Kč za m2 a měsíc

  - stavební zařízení a stavební mechanismy: 5,- Kč za m2 a den při užívání veřejného prostranství do 100 dnů nebo 10,- Kč za m2 a den při užívání veřejného prostranství nad 100 dnů

  - reklamní zařízení: 20,- Kč za m2 a den nebo 200,- Kč za m2 a měsíc

  - zařízení cirkusů: 1,- Kč za m2 a den

  - zařízení lunaparků apod.: 1,- Kč za m2 a den

  - umístění skládek: 10,- Kč za m2 a den nebo 20,- Kč za m2 a měsíc

  - trvalé parkovací místo: 1,- Kč za m2 a den pro fyzickou osobu nepodnikající a 2,- Kč za m2 a den pro podnikatele, právnické osoby a pro nákladní automobily nebo 10,- Kč za m2 a měsíc pro fyzickou osobu nepodnikající a 50,- Kč za m2 a měsíc pro podnikatele, právnické osoby a pro nákladní automobily

  - pro kulturní a sportovní akce: 1,- Kč za m2 a den

  - pro reklamní akce: 1,- Kč za m2 a den

  - pro film a TV: 10,- Kč za m2 a den

  Poplatek se platí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství.

   

  b) Způsob úhrady poplatku

  ◦v hotovosti u správce poplatku

  ◦bezhotovostním převodem na účet číslo 19-11622761/0100 (nutno uvést variabilní symbol, který přidělí správce poplatku)