Nepříznivá sociální situace – nezaměstnanost, nízký příjem, hrozba ztráty bydlení, hrozba sociálního vyloučení apod.

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Nepříznivá sociální situace – nezaměstnanost, nízký příjem, hrozba ztráty bydlení, hrozba sociálního vyloučení apod.

 2. Základní informace k životní situaci

  V návaznosti na vzniklou situaci sociální pracovník např.:

  • pomáhá při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popřípadě při výběru vhodné sociální služby (např. azylové domy, domovy pro seniory, odlehčovací služby, pečovatelská služba),
  • poskytuje poradenství v návaznosti na jednotlivé dávkové systémy sociální ochrany obyvatelstva (např. dávky důchodového a nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením),
  • poskytuje administrativní pomoc při vyplňování nebo kontrole žádostí o různé typy dávek,
  • poskytuje pomoc při vyřizování osobních dokladů,
  • pomáhá překonávat problémy s hledáním či udržením zaměstnání (např. pomoc při sestavení životopisu, výběru vhodného zaměstnání, hledání vhodné agentury práce),
  • asistuje při nácviku zvládání sociálních i praktických dovedností (např. hospodaření s finančními prostředky),
  • pomáhá při řešení finančních problémů (např. doprovod na jednání s věřiteli, sjednávání splátkového kalendáře, pomoc při zajištění kontaktu s exekutory),
  • poskytuje kontakty a zprostředkovává jednání se specializovanými poradnami (např. poradna při finanční tísni),
  • řeší problémy související se ztrátou nebo s rizikem ztráty bydlení,
  • poskytuje poradenství pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody.

  Vzhledem k tomu, že komplexní sociální práce je velmi rozsáhlá a nelze vymezit všechny možné oblasti pomoci sociálního pracovníka, doporučujeme, aby se klienti obrátili na konkrétního zaměstnance s žádostí o informaci, pomoc či spolupráci.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Sociální pracovník se zaměřuje na sociální práci s:

  • osobami ohroženými sociálním vyloučením,
  • osobami nezaměstnanými a osobami s materiálními problémy,
  • osobami, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení,
  • osobami, které žijí rizikovým způsobem života,
  • oběťmi agrese, trestné činnosti a domácího násilí,
  • imigranty,
  • osobami se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním,
  • osobami s ohrožením práv před omezením svéprávnosti,
  • osobami se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním,
  • rodinami s dětmi.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobní návštěva pracovníka uvedeného níže, popř. telefonický kontakt s pracovníkem.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava – Radvanice

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, odbor sociálních věcí a školství, přízemí, kanceláře č.  2 a 4.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobní návštěvě na úřadě je nutný občanský průkaz. Doložení dalších dokladů se odvíjí od řešení konkrétního problému.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Sociální pracovník pracuje s klientem okamžitě dle jeho potřeb, popřípadě si domlouvá termíny dalších schůzek na základě dohody.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Na řešení sociální situace klienta se mohou podílet také rodinní příslušníci, úřady, poskytovatelé sociálních služeb a další osoby či instituce.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Aktivní spolupráce klienta se sociálním pracovníkem. Plnění společně stanovených úkolů tak, aby byl naplněn cíl stanovené sociální práce s klientem.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit prostřednictvím elektronické služby.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Práce sociálního pracovníka obce je vymezena:

  Na základě § 63 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a § 93a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou zaměstnanci obcí zařazeni jako sociální pracovníci oprávněni, na základě souhlasu osob, které se nacházejí v hmotné nouzi, v nepříznivé sociální situaci nebo jsou ohroženi sociálním vyloučení nebo se v tomto stavu nachází, vstupovat do obydlí, v němž tyto osoby žijí, s cílem vykonávat činnosti sociální práce.

  Sociální pracovník se vždy musí prokázat průkazem sociálního pracovníka, který je vydán úřadem uvedeným v bodu 8. , t.j. statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Žádné opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce za nedodržení povinností nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  11.06.2015

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno