Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou (dále jen „DPS“) se nachází ve velmi pěkném a klidném prostředí městské části Ostravy-Bartovic s dobrou dostupností do centra Ostravy.
Dům s pečovatelskou službou,Bartovická 606/10, Ostrava-Bartovice

Komu je DPS určen?

Soběstačným občanům, kteří nepotřebují komplexní péči

Soběstačným občanům, jejich zdravotní stav umožňuje vést poměrně samostatný život, ale nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další potřeby

Občanům, kteří jsou poživateli starobního nebo invalidního důchodu

V případě, že se jedná o manželskou dvojici či dvojici druh s družkou, pak musí kritéria o přijetí do DPS splňovat alespoň jeden z žadatelů

Žadatel je občan způsobilý k právním úkonům

Zdravotní stav žadatelů musí odpovídat charakteru tohoto domova, proto žádost musí být doplněna o vyjádření praktického lékaře. Toto potvrzení se aktualizuje před uzavřením nájemní smlouvy k bytu do DPS.

Komu není DPS určen?

Občanům, kteří jsou postiženi psychickou poruchou vylučující soužití v dané komunitě

Občanům s rysy nesnášenlivosti, konfliktního a asociálního jednání, alkoholismu a jiné toxikomanie, pod jehož vlivem by mohl být narušován život v DPS

Občanům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují celodenní péči např. péči v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, apod.

Písemné žádosti podané na podatelně zdejšího úřadu jsou vedeny společně s vyjádřením praktického lékaře na zdejším odboru sociálních věcí a školství.

Přidělování bytů v DPS se vždy posuzuje individuálně na základě provedení sociálního šetření v domácím prostředí žadatele.

Nájemní vztah vzniká uzavřením nájemní smlouvy mezi žadatelem a odborem majetkového, bytového a investic zdejšího úřadu, a to na dobu určitou.

V přízemí DPS sídlí Klub důchodců Ostrava-Bartovice. V prvním patře je hudební salónek s klavírem. V druhém patře se schází obyvatelé za různými debatami. V třetím patře si můžou obyvatelé zlepšit svou kondici pomocí rotopedu a dalších posilovacích nástrojů.

Kde, s kým a kdy můžu tuto životní situaci řešit?

Na Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, Těšínská 281/87, Ostrava-Radvanice, 1. patře budovy radnice, kancelář č. 16. 


referent odboru majetkového, bytového a investic
599416110 16 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hodin

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Lhůty dány nejsou, protože umísťování žadatelů je dáno kapacitou bytů v DPS. Při řešení žádosti se vychází z naléhavosti konkrétní sociální situace.