Opravné prostředky

Opravné prostředky, odvolání

Rozhodnutí o právech a povinnostech osob vydávaná v samostatné nebo přenesené působnosti Městského obvodu Radvanice a Bartovice se řídí ustanoveními:
- zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění
- zákona č. 282/2009 Sb., daňový řád v platném znění
- speciálních zákonů

Odvolání je možno podat písemně nebo ústně do protokolu, a to na podatelně Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, elektronické podatelně posta@radvanice.ostrava.cz a na jednotlivých odborech Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice (odvolání učiněná ústně do protokolu). Pro podání odvolání nejsou k dispozici žádné formuláře.

 

Odvolání proti rozhodnutí v režimu správního řádu:

 • odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li speciální zákon jinak
 • odvolání se podává u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal
 • odvolán musí obsahovat náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a § 82 odst. 2 správního řádu:
  • musí být uvedeno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje
  • fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, příp. jinou adresu pro doručování
  • fyzická osoba – podnikatel uvede v podání, které souvisí s podnikatelskou činností, jméno a příjmení, popř. dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání, identifikační číslo, adresu místa podnikání, popř. jinou adresu pro doručování
  • právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, identifikační číslo, adresu sídla, popř. jinou adresu pro doručování
  • označení správního orgánu, jemuž je určeno
  • podpis osoby, která jej činí
  • údaje o tom, proti kterému rozhodnutí odvolání směřuje
  • rozsah, v jakém rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo
  • další náležitosti, které stanoví zákon
 • odvolání je nutné podat v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis

 • Odvolání proti rozhodnutí v režimu daňového řádu:

 • Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.

 •  Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.

 • Odvolání musí mít tyto náležitosti

  a) označení správce daně, který napadené rozhodnutí vydal,
  b) označení odvolatele,
  c) číslo jednací, popřípadě číslo platebního výměru nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje,
  d) uvedení důvodů, v nichž jsou spatřovány nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí,
  e) označení důkazních prostředků k tvrzením o skutkovém stavu, která jsou uvedena v odvolání,
  f) návrh na změnu nebo zrušení rozhodnutí.