Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích

Informace k realizaci projektu

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice zadal zpracování projektové dokumentace na úpravu ploch bývalého koupaliště v Radvanicích. Na základě zpracované projektové dokumentace pod názvem „Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“ byla podána žádost o poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí v rámci 109. výzvy Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 4, Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Dotace byla schválena. Následně dne 12. 8. 2019 byly předány společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. pozemky pro realizaci předmětné akce. Projekt řeší opatření pro obnovu a založení sídelní zeleně a posílení biodiverzity území. V rámci projektu jsou řešeny i plochy zeleně kolem bytových domů na ul. Radvanická. V rámci realizace akce dochází v některých porostech k plošnému odstranění dřevin za účelem vytvoření travobylinných porostů a naučných stezek. Pro stabilizaci
a prodloužení životnosti stávajících dřevin jsou na těchto dřevinách prováděny pěstební zásahy.
Za účelem zajištění ochrany svahů proti erozi jsou výsadby v těchto místech prováděny do přírodních rohoží. Mimo výše uvedená opatření je dále prováděna výsadba nových stromů (borovice, duby, buky, habry, javory, třešně). Stromové patro bude dále doplněno o menší kvetoucí druhy (střemchy, hlohy, aj.). Ve stinných místech pod korunami je navrženo bylinné patro (plícníky, galium, pérovník, aj.). Území bude doplněno o mobiliář (lavičky, lavice se stoly, lehátka, houpací sítě). V areálu budou vybudovány altány a venkovní grily. Území se dále doplní o informační cedule, cedulkami s popisem historie území, plánkem území a drobnými jmenovkami u dřevin a zajímavých porostů. V území nebudou chybět ani prvky podporující biodiverzitu území a to broučkoviště, plazníky, hmyzí hotely, domečky pro motýly a pro čmeláky. Lokalita bude dále doplněna o dřevěné herní prvky (kládová houpačka, lanová dráha, workt-out, pískoviště, pérová houpadla, aj.). Předpokládaný termín ukončení realizace 30. 6. 2020.
Po dokončení realizace bude na zájmové ploše probíhat ještě 3-letá následná péče o dřeviny a po jejím ukončení 10-ti letá udržitelnost projektu.