Stavební úpravy a přístavba hasičské stanice na ul. Těšínská 41 v Ostravě - Radvanicích

Informace k realizaci projektu

V měsíci květnu roku 2018 byla statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, zahájena realizace projektu „Stavební úpravy a přístavba hasičské stanice na ul. Těšínská 41 v Ostravě - Radvanicích“, který byl spolufinancován Evropskou unií, a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, PO 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Cílem projektu bylo posílení akceschopnosti a odolnosti zbrojnice jednotky SDH Ostrava – Radvanice a zvýšení její připravenosti k řešení mimořádných událostí. Realizace stavby byla dokončena v prosinci téhož roku a její stavební náklady činily 13,7 mil. Kč s DPH.

V rámci stavby byly provedeny stavební úpravy stávajícího objektu hasičské zbrojnice a jednopodlažní přístavba k tomuto objektu, jehož kapacity již nebyly dostačující. V nově realizované přístavbě jsou garáže a skladové prostory pro potřebný materiál a techniku JSDH. Ve stávající budově došlo k úpravám a rozšíření TZB pro novou přístavbu, ke všem garážím byl nově zrealizován příjezd.