Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku

Informace k realizaci projektu

 

 

 

Moravskoslezský kraj je vyhlašovatelem a poskytovatelem dotačního programu s názvem „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku (ŽPZ/04/2018)“, jehož cílem je podpořit projekty umožňující účast dětí předškolního věku s trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje, kde je nejvyšší průměrná čtyřiadvacetihodinová koncentrace suspendovaných částic PM10 v průběhu kalendářního roku v pětiletém průměru let 2011 – 2015 rovna nebo vyšší než 50mikrogramů na metr krychlový (nebo je tato koncentrace na více než 50% území obce) na ozdravných pobytech s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest.

Městský obvod Radvanice a Bartovice je územím, kde je kvalita ovzduší dlouhodobě považována za nejhorší nejen v ČR, ale i v celé Evropě, splňoval kritéria pro lokalizaci žadatelů dle podmínek dotačního programu, a proto se do projektu v minulém roce přihlásil, s kladným výsledkem: našemu městskému obvodu byla schválena smlouva o poskytnutí  dotace do výše 700.000,-Kč, a to pro zajištění 2 ozdravných pobytů ve dvou topných sezónách pro každou naši mateřskou školku, tj. celkem 4 samostatné ozdravné pobyty.

Dotaci lze čerpat na dítě navštěvující předškolní zařízení, osobu, jež dítě doprovází vč. pedagogického či zdravotnického personálu (max. 1 dospělá osoba na dítě). Ozdravný pobyt musí trvat nejméně 14 kalendářních dnů, jeho uskutečnění bylo podmíněno realizací v topném období 1.10.2018 – 30.4.2019 nebo 1.10.2019 – 30.4.2020. Uznatelnými náklady jsou náklady na ubytování, stravu, dopravu a úhradu procedur na regeneraci a prevenci onemocnění dýchacích cest, a to do výše 400, Kč/osoba/den.

Celkové předpokládané náklady tohoto dvouletého projektu činí 2.208.000,- Kč.

Moravskoslezský kraj poskytne dotaci na projekt do výše maximálně 700.000,- Kč, zbývající náklady ve výši 1.055.000,- Kč se zavázalo poskytnout statutární město Ostrava, z rozpočtu Městského obvodu Radvanice a Bartovice bude poskytnuta zbývající částka ve výši 453.000,- Kč .

Ozdravných pobytů se zúčastní v každém roce až 120 osob, vč. doprovázejících rodičů. V roce 2019 mají obě školky k plné spokojenosti dětí ozdravné pobyty již za sebou, v roce 2020 pojedou na stejná, již prověřená místa, další děti. MŠ Bartovice realizovala svůj ozdravný pobyt v hotelu MESIT na Horní Bečvě, děti s rodiči z MŠ Radvanice v Horském hotelu Excelsior v Horní Lomné.