Obnova v lokalitě Šporovnická v k.ú. Radvanice

Informace k realizaci projektu

 

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice zadal zpracování projektové dokumentace na úpravu ploch bývalého ovocného sadu u ulice Šporovnická. Na základě zpracované projektové dokumentace pod názvem „Obnova v lokalitě Šporovnická v k.ú. Radvanice“ byla podána žádost o poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí v rámci 108. výzvy Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 4, Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3. Posílit přirozené funkce krajiny. Požadovaná dotace byla schválena. Po výběru zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo bude zahájena realizace akce. Předpoklad zahájení je 05/2020. Zájmové území již v současné době neplní žádnou primární funkci a podléhá invazivním druhům jako zlatobýl, třtina, akáty a jiné méně agresivní nálety. Potřeba realizace nově navržených opatření vychází z potenciálu území. Prvotním opatřením bude čištění území od ruderálních porostů, náletů a kácení části přestárlých ovocných dřevin, jejichž ponechání v území již není pozitivní. Ke kácení dojde i v porostech zalesněných, kde se budou odstraňovat stromy ve špatné fyziologické vitalitě bez dlouhodobé perspektivy. V území dojde k částečné obnově sadů. Částečná obnova bude realizována z důvodu, že některá místa jsou podmáčená a byla již od založení pro ovocné dřeviny nevhodná a také z důvodu, že stávající kvalitní vegetaci, která vznikla z náletů, by bylo nevhodné odstraňovat. V některých částech sadu se vytvořilo z původních náletů krásné a stabilní patro z dubů, lip, jasanů a javorů. Tyto solitéry nebo remízky zůstanou při čištění území ponechány. V místech ruderálních porostů dojde k založení lučních společenstev, které budou navazovat na nově založené keřové skupiny. Zakládat se budou sady z třešní, slivoní, jabloní a hrušní. Podmínky v území rovněž umožnily vytvořit mělké tůně na čtyřech vytipovaných místech, kde je relativně rovinatý terén s kombinací podmáčení. Dřevní hmota z kácení se nebude odvážet, ale bude se z ní vytvářet shluk kmenů pro broučkoviště, které budou zakládány ve třech různých typech (horizontální, vertikální a smíšený). Předpokládaný termín ukončení realizace 30. 4. 2021. Po dokončení realizace bude na zájmové ploše probíhat ještě 3-letá následná péče o dřeviny a po jejím ukončení 10-ti letá udržitelnost projektu.