Senior Expres

Služba určená pro bezpečnou přepravu seniorů

PODMÍNKY SLUŽBY:

 • Občané s trvalým bydlištěm v Radvanicích a Bartovicích
 • ve věku 70 let a více
 • držitelé průkaz ZTP a ZTP/P
 • Cena 30,- Kč, 40,- Kč nebo 60,- Kč
 • V době zkušebního provozu cena 30,- Kč
 • Služba je možná pouze s vyřízeným průkazem Senior Expres Radvanice a Bartovice

VÝHODY SLUŽBY:

 • Dostupnost vybraných zařízení
 • Pomoc a ohleduplnost ke starším občanům
 • Soběstačnost a bezpečnost občanů
 • Výhodná cena za jízdu
 • Každý všední den od 6:00 do 15:00

Službu lze využít pouze pomocí rezervace minimálně den předem na telefonním čísle:   720 735 379

Doplatek za jízdu:

30,- Kč: městský obvod Radvanice a Bartovice

40,- Kč: městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Vítkovice

60,- Kč: městský obvod Poruba, Jih

V době zkušebního provozu cena 30,- Kč

Seznam doporučených nástupních a výstupních míst na území statutárního města Ostrava:

-  zdravotnická zařízení, instituce, hřbitovy, obchody – městský obvod Radvanice a Bartovice

-  zdravotnická zařízení, instituce, hřbitov – městský obvod Slezská Ostrava

-  zdravotnická zařízení a instituce – městské obvody: Moravská Ostrava a Přívoz, Vítkovice, Poruba, Jih, Hrabová

PODMÍNKY SLUŽBY SENIOR EXPRES RADVANICE A BARTOVICE

 - službou se rozumí poskytování přepravy seniorů bydlících na území statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice

- forma přepravy odpovídá svou kvalitou běžnému výkonu taxi služby, na používané vozidlo jsou kladeny vyšší nároky ve smyslu schopnosti přepravovat osoby se zdravotním omezením, včetně invalidního vozíku

- maximální počet jízd = čtyři jízdy za kalendářní měsíc. Jízdou se rozumí přeprava z nástupního místa do výstupního místa, případná přeprava z výstupního místa zpět do nástupního místa (tzn. zpáteční jízda) je považována za další jízdu.

K projednání výjimky při nutnosti častějšího využití se prosím obraťte na odbor sociálních věcí a školství ÚMOb Radvanice a Bartovice.

KOMU JE SLUŽBA SENIOR EXPRES RADVANICE A BARTOVICE URČENA

- osobám, jejichž trvalý pobyt je na území statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice a současně dovršily věk 70 let

- osobám, jejichž trvalý pobyt je na území statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice a současně jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P

- každá oprávněná osoba může využít při přepravě doprovod maximálně jedné další osoby, doprovod je přepravován zdarma

VYŘÍZENÍ PRŮKAZU PRO SLUŽBU SENIOR EXPRES RADVANICE A BARTOVICE

- na základě žádosti podané na odboru sociálních věcí a školství Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, kancelář č. 3 a 4, v úředních dnech pondělí a středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00

- pro vystavení průkazu je nutno dodat průkazovou fotografii

- podání žádosti za Vás může vyřídit jiná osoba na základě plné moci, plnou moc není nutno úředně ověřit

- vyřízení průkazu je bezplatné

 DALŠÍ PODMÍNKY SLUŽBY SENIOR EXPRES RADVANICE A BARTOVICE

- službou je přeprava oprávněných osob z nástupního místa do výstupního místa,
bez zastávek umožňujících nástup či výstup přepravovaných osob nebo naložení
či vyložení věcí z vozidla

- přeprava bude poskytována každý všední pracovní den od 6:00 hodin do 15:00 hodin

- doplatek za jízdu hradí oprávněná osoba přímo řidiči služby Senior Expres Radvanice
a Bartovice

- službu je možné využívat výhradně na základě předcházející telefonické objednávky, která musí být učiněna nejméně jeden den před požadovanou jízdou, při objednání je nutné sdělit: číslo průkazu přepravované osoby, nástupní a výstupní místo a čas odjezdu.

Objednávky jsou přijímány každý všední den od pondělí do pátku v době od 6:00 hodin
do 16:00 hodin, na tel. čísle:
720 735 379                    

Objednávce přepravy v rámci služby Senior Expres Radvanice a Bartovice nemusí být vyhověno v případech, kdy:

- objednávaná jízda časově koliduje s již dříve sjednanou jízdou,

- by k objednávce došlo v témže dni, v němž má dojít k přepravě,

- by již byl překročen měsíční finanční limit stanovený městským obvodem Radvanice
a Bartovice pro službu Senior Expres.