Radnice

Vydávání opisů matričních dokladů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydávání opisů matričních dokladů

 2. Základní informace k životní situaci

  Při ztrátě, odcizení, zničení apod. lze vydat na základě žádosti opisy rodných, oddacích a úmrtních listů.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  a) Fyzická osoba, které se zápis týká, nebo člen její rodiny - manžel (manželka), rodiče, prarodiče, děti, vnuci, pravnuci, jeho sourozenci a dále zmocněnci těchto osob
  b) Pro úřední potřebu státní orgán nebo pro výkon přenesené působnosti orgán územních samosprávních celků
  c) Statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným (jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949
  d) Fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  O opis je možno požádat osobně přímo na matričním úřadu po prokázání totožnosti nebo písemně poštou. Matriční úřad pak vydaný opis zašle žadateli doporučeně do vlastních rukou.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Zahájením řešení je osobní podání žádosti u matričního úřadu nebo její zaslání písemně poštou

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Odbor organizační a vnitřních věcí

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, 1. p. dveře č. 14

  Marcela Bartková
  referent odboru organizačního a vnitřních věcí
  +420599416120 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Platný průkaz totožnosti (OP, CP)
  • Doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho, nebo členů jeho rodiny a jeho sourozenců
  • znalost dat matriční události
  • úředně ověřená plná moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsaná forma žádosti není stanovena, je k dispozici na matrice, příp. lze napsat žádost vlastní rukou.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek 100,- Kč.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Obecně je lhůta pro vydání opisu matričního dokladu 30 dní. Při osobní návštěvě lze vydat opis matričního dokladu na počkání.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  - Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  - Vyhláška č. 207/2001, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpi

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Při nedodržení předepsaných povinností nebude opis vydán.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Další informace najdete na: www.mvcr.cz

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  03.11.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno