Radnice

Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)

 2. Základní informace k životní situaci
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická i právnická osoba, totožnost žadatele se neprokazuje.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Vidimací se ověřuje shoda opisu nebo kopie s předloženou listinou.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobní návštěva na úřadě, osobní podání a předložení listin, které je třeba ověřit.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Odbor organizační a vnitřních věcí

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, 1. p. dveře č. 14

  Marcela Bartková
  referent odboru organizačního a vnitřních věcí
  599416120 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
  Jana Sedláková
  referent pro přestupky a kulturu
  599416113 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K vidimaci (provedení shody opisu nebo kopie s listinou) je třeba předložit listinu, z níž musí být patrné, zda se jedná o:
  1. prvopis,
  2. již ověřenou vidimovanou listinu,
  3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
  4. opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
  5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného
  podle zvláštního právního předpisu.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za ověření opisu nebo kopie listiny (vidimace) činí 30,- Kč za každou i započatou stranu formátu A4 a menší. Poplatek se hradí v hotovosti nebo platební kartou v pokladně ÚMOb.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Při splnění všech podmínek na počkání po zaplacení správního poplatku.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání nelze učinit elektronicky.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,
  Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů,
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Úřad neprovede ověření následujících listin:
  1. občanského, řidičského, vojenského a jiného průkazu, pasu a jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby a jiné listiny, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit,
  2. jestliže se předložený opis (kopie) neshoduje s originálem,
  3. jestliže je listina psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li pověřený pracovník jazyk, v němž je listina pořízena. V tomto případě je nutné předložit úředně ověřený překlad. To neplatí, pokud kopii listiny pořídí ověřující osoba na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
  4. Jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky,vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  03.11.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno