Radnice

Narození – vystavení rodného listu při zápisu narození (prvopis)

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Narození – vystavení rodného listu při zápisu narození (prvopis)

 2. Základní informace k životní situaci

  Při narození dítěte si jeho rodiče vyřídí zápis do knihy narození a rodný list dítěte nejpozději do 30-ti dnů ode dne jeho narození na matričním úřadu, v jehož obvodu došlo k narození dítěte

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Rodiče dítěte.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Po narození dítěte v porodnici tato zašle matričnímu úřadu „Hlášení o narození dítěte“. Rodiče dítěte, příp. jeden z nich se pak dostaví na matriční úřad a předloží potřebné doklady. Na základě hlášení a předložených dokladů se provede zápis do knihy narození a vydá se rodičům rodný list dítěte.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobní návštěvou na matričním úřadě.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Odbor organizační a vnitřních věcí

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, 1. p. dveře č. 14

  Marcela Bartková
  referent odboru organizačního a vnitřních věcí
  +420599416120 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  U dítěte narozeného v manželství předloží jeden z rodičů:
  • Platný průkaz totožnosti (OP, CP, průkaz o povolení pobytu cizince)
  • Oddací list
  • Souhlasné prohlášení o jménu, příp. jménech dítěte, pokud otec dítěte
  nepodepsal toto prohlášení v porodnici na „Hlášení o narození dítěte“

  U dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám, matka předloží:
  • Platný průkaz totožnosti (OP, CP, průkaz o povolení pobytu cizince)
  • Rodný list
  • Prohlášení o jménu, příp. jménech dítěte (je součástí „Hlášení o narození“, které doručí matričnímu úřadu porodnice)
  • Pravomocný rozsudek soudu o rozvodu manželství (pokud je matka rozvedená)
  • Úmrtní list manžela (pokud je matka vdova)

  U dítěte narozeného mimo manželství, u kterého dochází k určení otcovství při narození dítěte, dostaví se oba rodiče a předloží:
  • Platné průkazy totožnosti (OP, CP, průkaz o povolení pobytu cizince)
  • Rodné listy
  • Souhlasné prohlášení o jménu, příp. jménech dítěte (je součástí „Hlášení o narození“, které doručí matričnímu úřadu porodnice)
  • Pravomocný rozsudek soudu o rozvodu manželství (pokud je matka rozvedená)
  • Úmrtní list manžela (pokud je matka vdova)
  • Matka cizinka předloží dále potvrzení o svém osobním stavu vydané příslušnými úřady jejího domovského státu
  • Pokud je rodič neslyšící, němý nebo nemluví nebo nerozumí česky, je nutná pro souhlasné prohlášení o určení otcovství přítomnost tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu – seznam tlumočníků na www.justice.cz

  Při určení otcovství před narozením dítěte se dostaví na matriční úřad oba budoucí rodiče ještě před porodem a předloží:
  • Platné průkazy totožnosti (OP, CP, průkaz o povolení pobytu cizince)
  • Rodné listy
  • Pravomocný rozsudek soudu o rozvodu manželství (pokud je matka rozvedená)
  • Úmrtní list manžela (pokud je matka vdova)
  • Těhotenský průkaz budoucí maminky
  • Pokud je rodič neslyšící, němý nebo nemluví nebo nerozumí česky, je nutná pro souhlasné prohlášení o určení otcovství přítomnost tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu – seznam tlumočníků na www.justice.cz
  • Matka cizinka předloží dále potvrzení o svém osobním stavu vydané příslušnými úřady jejího domovského státu

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Obecně 30 dnů, při předložení všech dokladů matriční úřad vydá rodný list na počkání.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci nejsou dotčeni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  V případech hodných zvláštního zřetele, zejména u osob, které žádají o udělení azylu na území České republiky, může matriční úřad připustit nahrazení dokladů čestným prohlášením rodičů, případně jednoho z nich.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronická forma žádosti neexistuje.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  - Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  - Vyhláška č. 207/2001, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  03.11.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno