Rozpočet městského obvodu na rok 2020

29/1 2020

Před koncem roku 12. 12. zastupitelé městského obvodu schválili vyrovnaný rozpočet, který se nám díky získávání externích financí a změnou financování daří navyšovat. Pro rok 2020 byla příjmová i výdajová složka rozpočtu schválena ve výši 91 855 tis. Kč. V porovnání s rokem loňským došlo k navýšení o cca 12 mil. Kč. Jistě je na místě připomenout, že městský obvod nemá žádnou půjčku ani nesplácené závazky.

Rozpočet městského obvodu na rok 2020

Před koncem roku 12. 12. zastupitelé městského obvodu schválili vyrovnaný rozpočet, který se nám díky získávání externích financí a změnou financování daří navyšovat. Pro rok 2020 byla příjmová i výdajová složka rozpočtu schválena ve výši 91 855 tis. Kč. V porovnání s rokem loňským došlo k navýšení o cca 12 mil. Kč. Jistě je na místě připomenout, že městský obvod nemá žádnou půjčku ani nesplácené závazky.

Sestavení rozpočtu nikdy nebylo a není jednoduchou záležitostí, neboť z financí, které máme k dispozici z příjmů, a pak těch, které dostáváme z města, nestačíme opravit vše, co bychom si mnozí přáli. Proto jsme se rozhodli investovat prioritně do oprav, kde bude současně probíhat i jiná stavba, např. z OVaK, kanalizačních a plynárenských firem, abychom snížili i své náklady. Zároveň doufáme, že schválený rozpočet není konečný a podaří se nám z externích zdrojů získat prostředky i na další akce.

Mezi priority patří např. pokračování v projektové přípravě řešení problematiky povodní u Podleského potoka, v revitalizaci bývalého koupaliště v Radvanicích, od poloviny roku 2020 by měla probíhat revitalizace území bývalých sadů na Šporovnici, budou vyměněny stávající betonové city-blocky na ul. Těšínské za květinové záhony, dále budou pokračovat opravy školních budov (včetně MŠ), školní kuchyně získají moderní nerezový program a budova školy na Havláskově ulici bude mít nový vstup. Hřiště u mateřských škol i parky získají další nové dětské prvky. A nesmíme zapomenout na podporu ozdravných pobytů rodičů s dětmi z mateřských škol.

Občané jistě ocení podporu bezplatného sběru suti ve zdejším sběrném dvoře a přistavení velkoobjemových kontejnerů na odpad rozmístěných průběžně po celém městském obvodu v období jarních a podzimních měsíců. Opravy se dotknou i sakrálních staveb, konkrétně kapličky u Sv. Anny. Budeme pokračovat ve stavbách nových chodníků na obou našich hřbitovech. V sociální oblasti se chystáme dále podporovat aktivity seniorů v klubech důchodců a dále pokračujeme v podpoře projektu „taxi pro seniory“ – SENIOR EXPRES. V oblasti bezpečnosti a požární ochrany se počítá s vybavením prostor nové hasičské zbrojnice v Radvanicích a bartovičtí hasiči získají novou kuchyni.

Čekají nás také stavby a rekonstrukce v některých ulicích městského obvodu. V souvislosti s probíhající stavbou společnosti OVaK dojde k opravě ulice Za Šachtou. Také věříme, že tento rok bude příznivý pro řešení problémů se špatným tlakem vody v oblasti finských domků, kde je přichystáno několik investic ve spolupráci se společností OVaK a statutárním městem Ostrava (jedná se o ulice Světlá, Dopravní, V Osadě, Hranečník). Po probíhajících pracích na kanalizacích a po předchozích etapách oprav chodníků a cest mají své místo v rozpočtu i projektové přípravy oprav na ulici Chodounského, několik ulic ve vilové čtvrti, chodník u LDN. S novým chodníkem se též počítá na ulici U Statku. Opravy se dočká chodník na ulicích Dalimilova, Čapkova a U Břenků. Křižovatka ulic Těšínská a Bémová bude mít také nový chodník a přechod pro chodce. Budou pokračovat rekonstrukce kontejnerových stání a jejich zastřešení, dojde k úpravám našich autobusových zastávek s ambicí získat externí zdroje na jejich rekonstrukci a moderní „zelenou střechu“.

Důležité je zmínit investici spojenou s odstraněním starých septiků a přípojek v budovách, které má městský obvod ve svém majetku. Bude se pokračovat v opravách bytových domů. Chystáme se pořídit nové nákladní auto a sekačku na trávu pro údržbu městského obvodu. Šatny pro pracovníky veřejně prospěšných prací budou přestavěny. Chystá se také generální oprava střechy archívu a bývalého sklenářství ve dvoře úřadu (opět s možnou dotací „zelené střechy“). Postaví se i tolik potřebné parkoviště na ul. Dopravní. V případě, že se nám podaří získat další finanční prostředky, jako tomu bylo v roce 2019, budeme pokračovat v dalších celoplošných opravách místních komunikací.                                                                                                                         Aleš Boháč, starosta