Městský obvod žádá o finance z Norských fondů pro zlepšení životního prostředí

22/12 2020

MO Radvanice a Bartovice žádá o podporu ve Výzvě Bergen na implementaci vybraných přírodě blízkých adaptačních  a mitigačních opatření, číslo výzvy: Call-4A z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“financovaného z Norských fondů 2014–2021 pro projekt

Budování zelené infrastruktury v Ostravě-Radvanicích a Bartovicích – etapa B

Městský obvod žádá o finance z Norských fondů pro zlepšení životního prostředí

MO Radvanice a Bartovice žádá o podporu ve Výzvě Bergen na implementaci vybraných přírodě blízkých adaptačních  a mitigačních opatření, číslo výzvy: Call-4A z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“financovaného z Norských fondů 2014–2021 pro projekt

Budování zelené infrastruktury v Ostravě-Radvanicích a Bartovicích – etapa B

Předmětem projektu je budování zelené infrastruktury s cílem záchytu škodlivin na území městského obvodu Radvanice a Bartovice. Projekt pozůstává ze sedmi dílčích, logicky navazujících lokalit, které jako celek jednak navazují na již realizované projekty, a jsou dalším krokem v oblasti zkvalitnění ovzduší a sídelní zeleně na území tohoto městského obvodu. Předmětem je estetizace zeleně ve vybraných lokalitách formou nových výsadeb dřevin, založení nových záhonů, sadových úprav zachytávajících nečistoty z ovzduší. Výsadbám předchází sanační zásahy na stávající zeleni, v některých případech i kácení, vše na základě provedených dendrologických průzkumů.

Green infrastructure in Ostrava-Radvanice and Bartovice - phase B

The subject of the project is the construction of green infrastructure with the aim of capturing pollutants in the Radvanice and Bartovice districts. The project consists of seven partial, logically connected localities, which as a whole follow the already implemented projects, and are another step in the field of air quality and residential greenery in the territory of this city district. The subject is the aestheticization of greenery in selected localities in the form of new tree plantations, the establishment of new flower beds, landscaping to capture airborne contaminants. Planting is preceded by remediation interventions on existing greenery, all on the basis of dendrological surveys.