Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Poslední změna: Pondělí 25.09.2017 09:47
2017

Organizační zajištění


vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí
599416103 12 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
599416100 15 / Ostrava - Radvanice, Těšinská 87/281

Seznamy voličů


referent odboru organizačního a vnitřních věcí
599416120 14 / Ostrava - Radvanice, Těšinská 87/281

referent odboru organizačního a vnitřních věcí, asistentka starostky
599416100 15 / Ostrava - Radvanice, Těšinská 87/281

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 19. dubna 2017 zveřejněným č. 135/2017 Sb. byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Dny konání voleb byly stanoveny na pátek 20. října a sobotu 21. října 2017. 

Právní předpisy 

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Senátu“)

Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, v platném znění

VOLBY V NEMOCNICI, ZDRAVOTNICKÝCH NEBO SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ:

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení může volič hlasovat mimo okrsek svého trvalého bydliště za splnění podmínek zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, a to:

a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů, který vede obecní úřad pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě nemůže z důvodů, že je ve zdravotnickém zařízení, volit ve svém volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán. Správa zdravotnického zařízení předá údaje voličů, k zápisu do zvláštního seznamu, obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů před volbami (tj. 13. října 2017 do 14.00 hod) a zároveň zašle potvrzení o zápisu voliče do tohoto seznamu obecnímu úřadu, kde je volič zapsán k trvalému pobytu (zamezení dvojí volby).

b) na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem, kde má volič trvalý pobyt (viz kapitola Voličské průkazy níže).

V obou případech samotné hlasování v uvedeném zdravotnickém zařízení zajistí okrsková volební komise, v jejímž obvodu se zařízení nachází. Okrsková volební komise vyšle 2 své členy, kteří po prokázání totožnosti (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem) umožní voliči hlasovat prostřednictvím přenosné volební schránky.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:

Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 5. 10. 2017. 

Volič může požádat osobně u Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, který vede stálý seznam voličů, nejpozději do středy 18. 10. 2017 do 16:00 hod.

Žádost (viz formulář níže) lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, obě podání musí být doručena Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice nejpozději do pátku 13. 10. 2017 do 16:00 hod. Úřad městského obvodu voličský průkaz voliči zašle.

Voličský průkaz může případně převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. (viz formulář níže).

VOLBY V ZAHRANIČÍ:

Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je možno hlasovat i v zahraničí na příslušných zastupitelských úřadech. Podrobné informace k možnosti volit v zahraničí naleznete na webových stránkách ministerstva vnitra.

Ke stažení:

Žádost o voličský průkaz - PS Parlamentu ČR - plná moc

Žádost o voličský průkaz - PS Parlamentu ČR

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Oznámení o prvním zasedání okrskových volebních komisí

Oznámení o době a místě konání voleb v městském obvodu

Telefoní spojení do volebních místností

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 416 100


Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
Těšínská 87/281
716 00 Ostrava - Radvanice


Úřední hodiny »