Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Volba prezidenta republiky

Poslední změna: Středa 20.12.2017 09:14
2018

Organizační zajištění


vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí
599416103 12 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
599416100 15 / Ostrava - Radvanice, Těšinská 87/281

Seznamy voličů


referent odboru organizačního a vnitřních věcí
599416120 14 / Ostrava - Radvanice, Těšinská 87/281

referent odboru organizačního a vnitřních věcí, asistentka starostky
599416100 15 / Ostrava - Radvanice, Těšinská 87/281

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze dne 23. srpna 2017 zveřejněným pod č. 275/2017 Sb. byla vyhlášena volba prezidenta republiky. Dny konání volby byly stanoveny na pátek 12. ledna a sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou dnech, v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřené doklady. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.

Volby v nemocnici, zdravotnických nebo sociálních zařízení

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení může volič hlasovat mimo okrsek svého trvalého bydliště za splnění podmínek zákona za splnění podmínek zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, a to:

a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů, který vede úřad městského obvodu pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě nemůže z důvodů, že je ve zdravotnickém zařízení, volit ve svém volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán. Správa zdravotnického zařízení předá údaje voličů, k zápisu do zvláštního seznamu,  úřadu městského obvodu nejpozději 4 dny před začátkem hlasování (tj. 8. ledna 2018 do 14.00 hodin; v případě druhého kola volby do 22. ledna 2018 do 14.00 hodin) a zároveň zašle potvrzení o zápisu voliče do tohoto seznamu  úřadu, kde je volič zapsán k trvalému pobytu (zamezení dvojí volby),

b) na základě voličského průkazu, vydaného úřadem, kde má volič trvalý pobyt.

Žádost o voličský průkaz

Volič může požádat osobně od 28. prosince 2017 u Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, který vede stálý seznam voličů až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 10. ledna 2018 do 16.00 hod.

Žádost o voličský průkaz (viz formulář, viz níže) lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, obě podání musí být doručena Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice  nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do 5. ledna 2018 a úřad městského obvodu voličský průkaz voliči zašle.

Voličský průkaz může případně převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (viz formulář, viz níže).

Voličský průkaz pro druhé kolo

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, úřad městského obvodu mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo). O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Úřad městského obvodu v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin. Žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky musí být doručena Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice nejpozději do pátku 19. ledna 2018.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každého zaregistrovaného kandidáta. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. U každého kandidáta je, mimo jiné, uvedena příslušnost k určité politické straně nebo politickému hnutí nebo údaj, že je bez politické příslušnosti. Dále je zde uvedeno, zda jde o kandidáta navrženého poslanci nebo senátory anebo navrhujícím občanem.

Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem úředního razítka Ministerstva vnitra.

Hlasovací lístky pro první kolo volby jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem volby, tj. do 9. ledna 2018. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet hlasovací lístky na požádání ve volební místnosti.

Výběr hlasovacího lístku

V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Druhé kolo volby prezidenta České republiky

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta České republiky.

Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební místnosti.

Volba v zahraničí

Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je možno hlasovat i v zahraničí na příslušných zastupitelských úřadech. Podrobné informace k možnosti volit v zahraničí naleznete na webových stránkách ministerstva vnitra www.mvcr.cz

Právní předpisy 

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbě prezidenta republiky“);

Vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů;

Ke stažení:

Žádost o voličský průkaz

Plná moc

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Oznámení o prvním zasedání okrskových volebních komisí

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Oznámení o době a místě konání voleb v městském obvodu

Telefoní spojení do volebních místností

Odkazy k volbám:

Volba prezidenta republiky na stránkách Ministerstva vnitra České republiky 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 416 100


Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
Těšínská 87/281
716 00 Ostrava - Radvanice


Úřední hodiny »