Radnice

Vydávání opisů matričních dokladů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydávání opisů matričních dokladů

 2. Základní informace k životní situaci

  Při ztrátě, odcizení, zničení apod. lze vydat na základě žádosti opisy rodných, oddacích a úmrtních listů.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  a) Fyzická osoba, které se zápis týká, nebo člen její rodiny - manžel (manželka), rodiče, prarodiče, děti, vnuci, pravnuci, jeho sourozenci a dále zmocněnci těchto osob
  b) Pro úřední potřebu státní orgán nebo pro výkon přenesené působnosti orgán územních samosprávních celků
  c) Statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným (jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949
  d) Fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  O opis je možno požádat osobně přímo na matričním úřadu po prokázání totožnosti nebo písemně poštou. Matriční úřad pak vydaný opis zašle žadateli doporučeně do vlastních rukou.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Zahájením řešení je osobní podání žádosti u matričního úřadu nebo její zaslání písemně poštou

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Odbor organizační a vnitřních věcí

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Platný průkaz totožnosti (OP, CP)
  • Doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho, nebo členů jeho rodiny a jeho sourozenců
  • znalost dat matriční události
  • úředně ověřená plná moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsaná forma žádosti není stanovena, je k dispozici na matrice, příp. lze napsat žádost vlastní rukou.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek 100,- Kč.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Obecně je lhůta pro vydání opisu matričního dokladu 30 dní. Při osobní návštěvě lze vydat opis matričního dokladu na počkání.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  03.11.2021

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno