Radnice

Uzavření manželství

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Uzavření manželství

 2. Základní informace k životní situaci

  Uzavření manželství formou občanského sňatku před matričním úřadem. Manželství se uzavírá svobodným a úplným projevem vůle muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Snoubenci při sňatečném obřadu uvedou, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství. Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před:
  - matričním úřadem
  - před obecním úřadem, který není matričním úřadem, pokud má v obci alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt
  - před kterýmkoli obecním úřadem, je-li život snoubence přímo ohrožen
  - před zastupitelským úřadem ČR v cizině
  - v cizině dále před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR, kapitánem letadla registrovaného v ČR nebo velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí, je-li život toho, kdo chce manželství uzavřít, přímo ohrožen, a je-li alespoň jeden ze snoubenců občanem ČR

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Snoubenci, příp. jejich zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřenými podpisy

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Snoubenci si rezervují osobně nebo telefonicky termín sňatku. Do dohodnutého data se dostaví na matriční úřad a předloží vyplněný dotazník o uzavření manželství a originály potřebných dokladů. Po uzavření manželství bude matričním úřadem vystaven oddací list, který si mohou vyzvednout osobně na matričním úřadu nebo jim bude zaslán poštou do vlastních rukou. Zároveň jim budou vráceny předložené doklady.

  Dnem k uzavírání manželství jsou stanoveny soboty. Jako místo k uzavírání manželství je určena obřadní místnost na Úřadě městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, matrika, 1.p. dveře č. 14
  Ten může na základě žádosti snoubenců povolit uzavření manželství na jiném vhodném místě nebo v dobu mimo stanovenou radou města.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobně se oba snoubenci nebo jeden z nich dostaví k matričnímu úřadu, kde dostanou k vyplnění „Dotazník k uzavření manželství“ a podrobné instrukce, jaké další doklady jsou potřebné k vyřízení jejich žádosti.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, 1. p. dveře č. 14

  Marcela Bartková
  referent odboru organizačního a vnitřních věcí
  +420599416120 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  - vyplněný a podepsaný dotazník k uzavření manželství
  - platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
  - rodný list
  - doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem)
  - výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
  - pravomocný rozsudek soudu o rozvodu manželství (pokud je snoubenec rozvedený)
  - úmrtní list zemřelého manžela (pokud je snoubenec ovdovělý)
  - pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera (jde-li o snoubence, který žil v partnerství)
  - jde-li o osobu nezletilou starší 16 let, je nutné předložit pravomocný rozsudek soudu o povolení uzavřít manželství
  - jde-li o osobu stiženou duševní poruchou, pravomocné rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství
  Jde-li o cizince, tak kromě výše uvedených dokladů předloží:
  - vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
  - potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Ministerstvem vnitra, odborem azylové a migrační politiky, které nesmí být starší 7 dnů před sňatkem (nemusí předkládat občan Evropské unie, občan smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) a Švýcarska
  předkládané cizozemské listiny musejí být opatřeny předepsanými ověřeními (pokud nestanoví mezinárodní smlouva jinak)a úředně ověřeny do českého jazyka (tlumočníkem jmenovaným ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu - seznam tlumočníků na www.justice.cz)
  Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Dotazník k uzavření manželství - k dispozici na matričním úřadu.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci:
  - z nichž ani jeden nemá trvalý pobyt na území ČR činí 3.000,- Kč
  - z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR činí 2.000,- Kč
  - správní poplatek za uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost činí 1.000,- Kč
  - Za vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem zaplatí snoubenec 500 Kč.


  Správní a provozní poplatky se sčítají a hradí se v den odevzdání dotazníku k uzavření manželství a závazného zadání termínu obřadu, a to hotově.
  Dojde-li ke zrušení svatby v den obřadu, popř. nedostaví-li se svatba k obřadu, provozní poplatky se nevracejí.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Obecně 30 dnů, individuálně po dohodě s účastníky řízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci nejsou dotčeni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Službu nelze využít elektronicky.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  - Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  - Vyhláška č. 207/2001, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  - Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nejsou-li potřebné doklady předloženy do stanoveného termínu, nemůže se sňatek uskutečnit.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  03.11.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno