Kanalizace Radvanice

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace oblast Ostrava - Radvanice

Vážení občané,

statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice se dlouhodobě snaží o zlepšení životního prostředí v městském obvodě. Aktivně podporuje a prosazuje projekt pod názvem „Prodloužení sběrače B do Radvanic“. Jedná se o významnou stavbu pro náš městský obvod, stavba vodního díla bude sloužit k odvádění odpadních vod. Díky této stavby dojde konečně k napojení na čističku odpadních vod (ČOV) v Ostravě – Přívoze a tím také dojde k významnému zlepšení kvality vody v řece Lučina. Součástí stavby bude přepojení stávajících kanalizačních stok na sběrač z ulic Menšíkova, Karvinská, Ščerbovského, Rokycanova a dalších ulic ve vilové čtvrti v Radvanicích.

Současně připravujeme s odborem investičním statutárního města Ostravy, realizaci stavby pod názvem „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace oblast Ostrava Radvanice“ a touto stavbou budou dotčeny ulice: Menšíkova, Budovcova, Ščerbovského, Rokycanova, Hviezdoslavova, Karvinská, Revírní, Kobrova.  

V rámci této stavby bude provedena oprava stávající kanalizace (po vybudování sběrače B budou tyto stoky přepojeny na sběrač B) a v souvislosti s ní i přepojení stávajících (kanalizačních a dešťových) přípojek pro odkanalizování jednotlivých objektů. Stavba současně obsahuje rekonstrukci vodovodního řadu.

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí byl pověřen, aby řešenou oblast stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace oblast Ostrava Radvanice“ opětovně projednal s dotčenými vlastníky kanalizačních přípojek a zjistil případné změny oproti již dříve projednané projektové dokumentaci z roku 2008. Kromě stávajících přípojek budou projednány požadavky i na přípojky pro nově postavené objekty nebo proluky.

Jedná se o rozsáhlou liniovou stavbu na území městského obvodu a naší snahou je pomoci všem zlegalizovat stav odvodu splaškových vod. V rámci této stavby se nabízí vhodná příležitost připojit se na rekonstruovanou kanalizační síť, protože v řadě případů je současný stav odvádění odpadních vod nelegální (např. přepady z jímek nebo septiků napojené do trativodů). Po dokončení sběrače B a přepojení jednotlivých kanalizačních stok je povinen vlastník objektu odvádět odpadní vody v souladu s platnou legislativou a to připojením na kanalizaci (nebudou přípustné septiky ani ČOV).

Díky dobré spolupráci s investičním náměstkem primátora Ing. Břetislavem Riegrem se opět rozbíhají přípravy na výše uvedených projektech. V rámci stavby budou části přípojek (přepojení) vyvedeny mimo místní komunikace za prostředky města (neplatí občané ani při nově vzniklém připojení), protože na závěr stavby budou provedeny celoplošné opravy dotčených místních komunikací a chodníků.

Z tohoto důvodu nabízíme možnost opětovného projednání napojení kanalizačních přípojek a z naší strany poskytnutí veškerých dostupných informací v běžných i prodloužených úředních dnech nebo i mimo úřední dny stavebního úřadu ve stanovených termínech a časech, které uvádíme níže.

Kancelář stavebního úřadu najdete v přístavbě vlevo od radnice městského obvodu Radvanice a Bartovice.

Projednání bude probíhat v termínech od 6. 2. 2017 do 28. 2. 2017 a to

V pondělí od 8.00 - 11.30, 12:30 – 17.00 hod.

V úterý     od 14.00 – 18.00 hod.

Ve středu od 8.00 - 11.30, 12:30 – 18.00 hod.

Vyřízují:

Ing. Věra Raisová  - ulice Menšíkova, Ščerbovského, Karvinská

Věra Tomášková   - ulice Budovcova, Rokycanova, Hviezdoslavova

Na základě kamerových zkoušek je zjištěno i nemalé množství kanalizačních připojení na stávající kanalizaci, které zatím nebyly prošetřeny a mohou vést přes pozemky od jiných vlastníků objektů, než je tato pozvánka zasílána. V těchto případech budeme rádi za jakékoliv informace, které nám napomohou k dalším jednání vlastníků těchto přípojek.

Pokud bude příprava realizaci stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace oblast Ostrava Radvanice“ pokračovat bezproblémově, stavba by měla být zahájena do 1 roku. Před začátkem realizace budou občané informováni o případných uzavírkách a objížďkách v dotčené lokalitě.

V případě, že bude realizovaná rekonstrukce kanalizace a proveden sběrač B a jednotlivé objekty budou přepojeny či napojeny do této sítě, vlastníkům objektům to usnadní provoz a zlevní náklady vynaložené s odvodem odpadních vod.

Je nutno dále informovat, že bude současně probíhat i rekonstrukce kanalizace ul. Matušinského, Tomicova, Třanovského. Tato stavba byla již projednána před třemi lety a tyto kanalizační přípojky nebudou opětovně projednávány.

Děkuji za dosavadní spolupráci.

S pozdravem

Aleš Boháč

místostarosta

Situační výkresy dle jednotlivých ulic :

Budovcova

Hviezdoslavova

Karvinská_čapkova

Karvinská_Holešova

Kobrova

Menšíkova

Rokycanova

Ščerbovského

Třanovského