Dotační projekty EU

Dotační projekty Evropské unie

 

ENERGETICKÉ ÚSPORY BYTOVÝCH DOMŮ KOBROVA A ROKYCANOVA

V měsíci dubnu roku 2018 byla statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, zahájena první ze tří etap projektu „ENERGETICKÉ ÚSPORY BYTOVÝCH DOMŮ KOBROVA A ROKYCANOVA“, který je spolufinancován Evropskou unií, a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, Specifického cíle - SC 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení. Projekt je zaměřen na bytové domy na ulici Kobrova 1, 2, 3 ,4 ,5, 6 a Rokycanova 1, 3, 5 v Ostravě – Radvanicích, jejichž revitalizace bude postupně probíhat až do poloviny roku 2019.

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti 9 bytových domů, které bude dosaženo realizací stavebních úprav spočívajících v zateplení obvodových stěn, stropních konstrukcí a podlah, výměny otvorových výplní, modernizací otopné soustavy a dalších nezbytně nutných opatření z důvodu zateplení objektů. Realizací uvedených opatření dojde k naplnění hlavního cíle projektu, tedy k úspoře celkové dodané energie oproti stávajícímu stavu.

STAVEBNÍ  ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ STANICE NA UL. TĚŠÍNSKÁ 41 V OSTRAVĚ – RADVANICÍCH

V měsíci květnu roku 2018 byla statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, zahájena realizace projektu „Stavební úpravy a přístavba hasičské stanice na ul. Těšínská 41 v Ostravě - Radvanicích“, který je spolufinancován Evropskou unií, a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, PO 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Cílem projektu je posílení akceschopnosti a odolnosti zbrojnice jednotky SDH Ostrava – Radvanice a zvýšení její připravenosti k řešení mimořádných událostí.

Předmětem projektu je snížení negativních jevů mimořádných událostí, zvláště pak havárií s únikem nebezpečných látek a zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací a tím dojde ke zkvalitnění ochrany zdraví, životů a majetku všech osob v obvodu Ostrava – Radvanice. Cíle  bude dosaženo realizací stavebních úprav stávajícího objektu hasičské zbrojnice a jednopodlažní přístavby k tomuto objektu, jehož kapacity již nebyly dostačující. V přístavbě vzniknou nové garáže a skladové prostory pro potřebný materiál a techniku JSDH. V rámci stávající budovy pak dojde především k úpravám a rozšíření TZB pro novou přístavbu. K přístavbě bude vybudován nový příjezd. Ukončení stavebních prací je plánováno v měsíci lednu příštího roku.

 

ENERGETICKÉ ÚSPORY BYTOVÝCH DOMŮ KOBROVA A ROKYCANOVA

V měsíci dubnu roku 2018 byla statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, zahájena první ze tří etap projektu „ENERGETICKÉ ÚSPORY BYTOVÝCH DOMŮ KOBROVA A ROKYCANOVA“, který je spolufinancován Evropskou unií, a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, Specifického cíle - SC 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení. Projekt je zaměřen na bytové domy na ulici Kobrova 1, 2, 3 ,4 ,5, 6 a Rokycanova 1, 3, 5 v Ostravě – Radvanicích, jejichž revitalizace bude postupně probíhat až do poloviny roku 2019.

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti 9 bytových domů, které bude dosaženo realizací stavebních úprav spočívajících v zateplení obvodových stěn, stropních konstrukcí a podlah, výměny otvorových výplní, modernizací otopné soustavy a dalších nezbytně nutných opatření z důvodu zateplení objektů. Realizací uvedených opatření dojde k naplnění hlavního cíle projektu, tedy k úspoře celkové dodané energie oproti stávajícímu stavu.

STAVEBNÍ  ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ STANICE NA UL. TĚŠÍNSKÁ 41 V OSTRAVĚ – RADVANICÍCH

V měsíci květnu roku 2018 byla statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, zahájena realizace projektu „Stavební úpravy a přístavba hasičské stanice na ul. Těšínská 41 v Ostravě - Radvanicích“, který je spolufinancován Evropskou unií, a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, PO 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Cílem projektu je posílení akceschopnosti a odolnosti zbrojnice jednotky SDH Ostrava – Radvanice a zvýšení její připravenosti k řešení mimořádných událostí.

Předmětem projektu je snížení negativních jevů mimořádných událostí, zvláště pak havárií s únikem nebezpečných látek a zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací a tím dojde ke zkvalitnění ochrany zdraví, životů a majetku všech osob v obvodu Ostrava – Radvanice. Cíle  bude dosaženo realizací stavebních úprav stávajícího objektu hasičské zbrojnice a jednopodlažní přístavby k tomuto objektu, jehož kapacity již nebyly dostačující. V přístavbě vzniknou nové garáže a skladové prostory pro potřebný materiál a techniku JSDH. V rámci stávající budovy pak dojde především k úpravám a rozšíření TZB pro novou přístavbu. K přístavbě bude vybudován nový příjezd. Ukončení stavebních prací je plánováno v měsíci lednu příštího roku.